Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.30 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

paterikai.didxai

Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας στόν λόγο του Κατά Ἰουλιανοῦ”, λέγει γιά τήν φιλοσοφία: «Δέν ἀναδεικνύουν ἔνδοξο κι ἀξιομίμητο ἡ γεωμετρία καί ἡ ἀστρονομία καί οἱ ἄλλες παρόμοιες ἐπιστῆμες ἐκεῖνον πού ἄσκησε αὐτές, ἀλλά μόνη μᾶλλον ἡ ἀκριβής καί λεπτή καί ἄμεμπτη γνώση τοῦ Θεοῦ, καί τό ὅτι πρέπει νά φροντίζουμε τό ἀγαθό καί νά ἀπορρίπτουμε τό ἀντίθετό του, αὐτά θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι εἶναι τά καυχήματα τῆς γνήσιας καί ἀδιάβλητης φιλοσοφίας. Ἐνῶ τά τῶν Ἑλλήνων εἶναι ψυχρά, περιέχουν πολλή ματαιότητα καί κόπο ἱδρώτων γιά τό τίποτε»1.

Ὁ Μ. Βασίλειος μιλώντας γιά τήν ψυχή τῶν ἀλόγων ζώων, τονίζει: «Μή νομίζης ὅτι εἶναι ἀρχαιοτέρα ἀπό τήν ὕπαρξιν τοῦ σώματός των, μήτε ὅτι μένει διαπαντός μετά τήν ἀποσύνθεσιν τοῦ σώματος. Διῶξε μακριά τάς φλυαρίας τῶν “σοβαρῶν” φιλοσόφων, πού δέν ἐντρέπονται νά ὑποστηρίζουν, ὅτι αἱ ψυχαί των καί αἱ σκυλίσιαι ψυχαί εἶναι ὁμοειδεῖς μεταξύ τωνπού λέγουν ὅτι οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν κάποτε καί γυναῖκες καί θάμνοι καί ψάρια θαλασσινά. Ἐγώ δέ δέν λέγω μέν ὅτι ὑπῆρξαν ποτέ ψάριατό λέγω ὅμως καί τό ὑποστηρίζω ὅτι, ὅταν ἔγραφαν αὐτά τά πράγματα ἦσαν ἀλογώτεροι καί ἀπό τά ψάρια»2.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ ὁμιλία του στήν Α΄ Κορινθίους, λέγει γιά τούς σκανδαλοποιούς: «Εἶχον ἐπίσης αὐτοί προβλήματα μέ τό θέμα τῆς ἀναστάσεωςμερικοί δηλαδή ἀπό αὐτούς δέν ἐπίστευον πολύ ὅτι ὑπάρχει ἀνάστασις τῶν σωμάτων, διότι ἔπασχον ἀκόμη ἀπό τήν ἑλληνικήν μωρίαν. Διότι πράγματι ὅλα αὐτά προήρχοντο ἀπό τήν ἀνοησίαν τῆς φιλοσοφίας τῶν Ἐθνικῶν καί αὐτή ἦτο ἡ μήτηρ ὅλωνἀπό ἐδῶ προήρχοντο καί αἱ διαιρέσεις, καί αὐτό ἀκριβῶς τό ἔμαθαν ἀπό τούς φιλοσόφους. Ἐκεῖνοι, ὡς γνωστόν, ἐφιλονίκουν μεταξύ των καί πάντοτε ὁ κάθε ἕνας ἠναντιοῦτο εἰς τάς ἀπόψεις τοῦ ἄλλου ἀπό φιλαρχίαν καί κενοδοξίαν καί προσεπάθουν νά ἐφεύρουν κάτι ἐπί πλέον. Αὐτά τά ἐπάθαιναν, ἐπειδή ἐστήριζον τήν λύσιν τῶν προβλημάτων των εἰς τήν λογικήν»3.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἑρμηνεύοντας ἀλληγορικά τόν Βίο τοῦ Μωυσέως, σημειώνει: «Κι ἄν ἡ κόρη τοῦ βασιλιᾶ, ἡ στείρα κι ἡ ἄτεκνη, καί μέ αὐτήν ἐννοῶ κυρίως τήν ἀνθρώπινη σοφία, ἐπιδιώξει ὑποκριτικά νά ὀνομασθεῖ μητέρα αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ (τήν ἐνάρετη ζωή), ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτρέπει νά μή ἀπορρίπτεται ἡ συγγένεια μέ τήν πλασματική μητέρα μέχρι τότε, πού θά διακρίνει κανείς μέσα του τήν ἀνωριμότητα τῆς ἡλικίας του. Ἀλλά

ἐκεῖνος πού ἤδη ἀνέβηκε ψηλά, ὅπως γνωρίζουμε γιά τόν Μωυσῆ, θά θεωρήσει ντροπή νά ἀποκαλεῖται παιδί τῆς φυσικά ἄτεκνης. Ἐπειδή πραγματικά ἡ ἀνθρώπινη σοφία εἶναι ἄτεκνη, ἀφοῦ πάντοτε κοιλοπονάει καί ποτέ δέν ζωογονεῖ μέ τήν γέννα. Γιατί ἡ ἀνθρώπινη σοφία μέ τίς μακροχρόνιες κυοφορίες ποιόν καρπό ἔχει νά παρουσιάσει πού νά εἶναι ἀντάξιος τῶν τόσων καί τέτοιον κόπων; Δέν παραμένουν ὅλοι τρυφεροί καί ἀτελεῖς καί, πρίν ἀκόμη ἔλθουν στό φῶς τῆς θεογνωσίας, καταστρέφονται ὡς ἔμβρυα, μολονότι θά μποροῦσαν ἴσως νά γίνουν τέλειοι ἄνθρωποι, ἄν βέβαια δέν ἔμεναν ἐντελῶς κλεισμένοι στούς κόλπους τῆς στείρας σοφίας»4;

Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος γράφει: «Ἐπειδή κι ἡ κοσμική παιδεία ἔχει κάτι πού δέν εἶναι ἀπόβλητο, ἀρκεῖ νά συζευχθεῖ μαζί μας γιά τήν τεκνοποίηση τῆς ἀρετῆς. Γιατί θά μποροῦσε κι ἡ ἠθική κι ἡ φυσική φιλοσοφία νά γίνουν κατά κάποιο τρόπο σύζυγος καί φίλη καί σύντροφος τῆς ζωῆς γιά τόν ἀνώτερο βίο, μέ τήν προϋπόθεση μόνο ὅτι τά παιδιά της δέν θά ἔχουν ἐπάνω τους κανένα ἀπό τά εἰδωλολατρικά μιάσματα. Γιατί ἄν αὐτό δέν ἀποκοπεῖ καί δέν ἀφαιρεθεῖ, ὥστε κάθε ἀκάθαρτο καί βλαβερό νά πεταχθεῖ, ὁ ἄγγελος πού θά ἔρχεται σέ συνάντηση θά προκαλέσει τό φόβο τοῦ θανάτου»5.

Ὁ Ἅγιος Νεῖλος σέ λόγο του τονίζει «Φιλοσοφία εἶναι ἡ ὀρθή τοποθέτηση τοῦ χαρακτήρα, ἑνωμένη μέ τήν ἀληθινή γνώση περί τοῦ Ὄντος, δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Ἀπ᾽ αὐτή πλανήθηκαν καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ Ἕλληνες, γιατί ἀποποιήθηκαν τήν Σοφία πού ἦλθε ἀπό τόν Οὐρανό καί προσπάθησαν νά φιλοσοφήσουν χωρίς τόν Χριστό, πού εἶναι ὁ μόνος πού μᾶς ἔδειξε μέ ἔργο καί μέ λόγο τήν ἀληθινή φιλοσοφία. Πρῶτος αὐτός χάραξε τό δρόμο της μέ τήν καθαρή καί ἀναμάρτητη ζωή Του καί κράτησε τήν ψυχή Του πάντοτε ἀνώτερη  ἀπό τά πάθη τοῦ σώματος. Τέλος τήν καταφρόνησε κι αὐτή ὅταν ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, πού ὁ Ἴδιος οἰκονομοῦσε, ἀπαιτοῦσε τόν θάνατό Του»6.

 

Σημειώσεις:

1. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας Ἐκδ. “Τό Βυζάντιο” τόμ. 12 σελ. 159.

2.Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. τόμ. 4 σελ. 303. 3.Ἰ. Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. τόμ.

18 σελ. 15. 4.Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης Εἰς τόν βίον τοῦ Μωυσέως Ἐκδ.

Ἀποσολικῆς Διακονίας σελ. 99. 5.Ὅ. π. σελ. 111. 6. Φιλοκαλία Ἐκδ.

Τό περιβόλι τῆς Παναγίας τόμ. Α´ σελ. 236.

 πηγή

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".