Νέα-Ανακοινώσεις

 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017. 

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ [ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΡΔΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ] 6.00 μ.μ.

  .

  ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ [ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ] 5.00 μ.μ.

  .

  ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.30 μ.μ.

  .

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 6:30 μ.μ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ και ΕΦΡΑΙΜ ΑΝΘΙΜΟΥ (εναλλάξ)

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

Συναξαριστής

Ι. Μονές της Μητροπόλεως

Επισκέψεις

Flag Counter

Τήν Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 σε σύναξη στήν αἴθουσα τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου Κυριακή μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης, Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἁγ.Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, π.Μάξιμος Κυρίτσης, μέ θέμα: “Κατάκριση καί Καταλαλιά”.

Τό βίντεο τῆς ομιλίας: https://youtu.be/ueXsEooMqfY

  Μέ τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους βρεθήκαμε μάρτυρες μιᾶς ριζικῆς ἀλλα­γῆς στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Μέχρι πρίν λίγο, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δίδασκε τήν ὀρθόδοξη πί­στη στούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι στή συντριπτική τους πλειοψηφία στήν Ἑλλάδα εἶναι βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Παράλληλα, ὑπῆρχαν καί στοιχεῖα θρησκειολογίας, πού διδάσκονταν ἀπό τήν Στ´ Δημοτικοῦ μέχρι τήν Γ´ Λυκείου σέ ἰδιαίτερα κεφάλαια καί ὄχι ἀναμε­μιγμένα μέ τή διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης πίστης.

Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλοιώνεται καί μετα­τρέ­πεται σέ μία περίεργη θρησκειολογία, στήν ὁποία ἀναμειγνύονται ἡ ὀρθόδοξη πίστη μέ διάφορα θρησκεύματα, δημι­ουρ­γώντας σύγχυση καί ἐνσπείροντας ἀμφιβολίες στούς ἄπειρους καί χωρίς κρίση μαθητές. Ὁ χῶρος μάλιστα πού διατίθεται στά νέα σχολικά ἐγχειρίδια γιά τή διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης πίστης δέν εἶναι πρωτεύων οὔτε κἄν ἐπαρκής. Τά ἄλλα θρησκεύματα παρουσιάζονται μονόπλευρα, ἐνῶ ἀποκρύπτονται ἐπιμελημένα διδασκαλίες τους πού ὠ­θοῦν στόν φανατισμό, τόν ρατσισμό καί τό μί­σος καί ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τή δική μας παράδοση.

Πῶς νά προσλάβουν οἱ μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου ὅλες μαζί τίς θρησκεῖες καί μάλιστα πολτοποιημένες στήν ἴδια ἑνότητα, ὅταν σέ αὐτή τήν ἡλικία ἀγνοοῦν ἀκόμη καί τά βασικότε­ρα σημεῖα τῆς πίστης στήν ὁποία ἀνήκουν; Μέ τά καινούργια βιβλία -πού ἀ­πατηλά ὀνομάζονται φάκελοι- οὐσιαστι­κά ἀκυρώνεται τό ἀναμφισβήτητο δικαί­ωμα τῶν γονέων νά δώσουν στά παιδιά τους θρησκευτική ἀγωγή σύμφωνα μέ τίς δικές τους πεποιθήσεις.

Βεβαίως μέσα ἀπό τήν ταυτόχρονη διδασκαλία τῶν διαφόρων θρησκειῶν προσεγγίζεται καί ἡ ὀπτική τους σέ διάφορα κοινωνικά θέματα. Ἔτσι, ὅμως, ἐλ­λοχεύει ὁ κίνδυνος οἱ μαθητές νά υἱο­θετοῦν ἄκριτα πεποιθήσεις καί παραδοχές ξένες πρός τή δική τους πίστη. Ἐπιχειρεῖται, δηλαδή, μέ τά νέα προγράμματα σπουδῶν μία διείσδυση στή θρησκευτική τους συνείδηση, μέ σκοπό τήν ἐπιρροή καί τόν προσηλυτισμό τους σέ θρησκεύματα καί ἐπικίνδυνους πνευματικούς χώρους.

Ἐπιπλέον, ἡ δομή τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι ἄκρως προβληματική καί ἀντιπαιδαγωγική. Δέν ὑπάρχει ἀλληλουχία οὔτε κἄν στοιχειώδης ἱστορική καί λογική σειρά. Πληροφορίες ἀπό διάφορους θρησκευτικούς χώρους καί παραθέματα «χύδην» συνωστίζονται ἀ­τάκτως, προσκαλώντας τόν διδάσκοντα νά τά συρράψει. Συνεπῶς ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, κρίνεται μή λειτουργική, ἀναποτελεσματική καί ἐν πολλοῖς ἐπικίνδυνη. Ἡ πολυθρησκειακή προσέγγιση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν στά Θρησκευτικά ὄχι μόνο δέν λύνει τίς ἀπορίες τῶν παιδιῶν, ἀλλά μᾶλ­λον τίς ἐπαυξάνει, ὁδεύοντας χωρίς εἱρμό, ἑνιαῖο κορμό καί διήκουσα ἔννοια.

Ἐξάλλου, πῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ καί τό ἀναγραφόμενο στόν «Ὁδηγό ἐκπαι­δευτικοῦ στά Θρησκευτικά Δημο­­­τι­κοῦ καί Γυμνασίου» ὅτι «Ἡ κριτική προ­­σ­έγγιση τῆς ΘΕ (Θρησκευτικῆς Ἐκ­παί­δευ­σης) ἐπιχειρεῖ… νά τόν βοηθήσει (τόν μαθητή) νά μετακινηθεῖ ἀπό τίς προκατανοήσεις του καί νά διαλεχθεῖ μέ τίς ἀφηγήσεις καί τόν λόγο βασικῶν θρη­σκευτικῶν ἀλλά καί κοσμικῶν παραδόσεων πού ἀρνοῦνται τή θρησκευτική ἀ­λήθεια» (σελ. 20). Καί παρακάτω διαβάζουμε: «προσφέρουν εὐκαιρίες νά μελετήσουν καί νά στοχαστοῦν μέ δομη­μένο τρόπο διαφορετικές θρησκευτικές καί φιλοσοφικές θεωρήσεις καί νά προσεγγίσουν τίς θρησκευτικές ἰδέες μέ­σα ἀπό διαφορετικές διαδρομές» (σελ. 21).

Τό θλιβερό εἶναι ὅτι τό νέο Πρόγραμ­μα Σπουδῶν ἀπευθύνεται μόνο σέ ὀρθόδοξους μαθητές, στοχεύοντας στήν ἀ­ποδόμηση τῆς πίστης τους, ἐνῶ ρωμαιοκαθολικοί, μουσουλμάνοι καί ἑβραῖοι ἕλ­ληνες μαθητές -ὅπου λειτουργοῦν σχο­λεῖα ἀμιγῶς δικά τους- ἔχουν τό προνόμιο νά διδάσκονται ὁμολογιακοῦ περιεχομένου μάθημα Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀντι­μετώπιση αὐτή συνιστᾶ ἄνιση μεταχείριση καί ἀδικία εἰς βάρος τῆς πίστης τῶν ὀρθόδοξων μαθητῶν.

Ὅλα αὐτά συντελοῦνται ἐνῶ ἀκόμη τό Σύνταγμά μας, στό προοίμιο τοῦ ὁ­ποί­ου γίνεται ἐπίκληση τῆς «Ἁγίας καί Ὁ­μοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος», προ­βλέπει ὅτι: «Ἡ παιδεία… ἔχει σκοπό… τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης» (ἄρθρο 16, §2). Ἐ­πι­πλέον, θεμελιώνει ὅτι «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» (ἄρθρο 3, §1). Ἐπίσης, ὁ νό­μος 1566/1985 ὁρίζει ὅτι ἡ Παιδεία ὑ­ποβοηθεῖ τούς μαθητές «νά διακατέχον­ται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης». Ἀλλά καί ἡ Εὐρωπαϊ­κή Σύμ­­βαση δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ρητά προβλέπει: «Πᾶν Κράτος… θά σέβεται τό δικαίωμα τῶν γονέων ὅπως ἑξασφαλίζωσι τήν μόρφωσιν καί ἐκπαί­δευσιν… συμφώνως πρός τάς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς πεποιθήσεις» (ἄρθρο 2). Νά θυμίσουμε ὅτι τό Εὐ­ρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέ ἀπόφασή του στίς 20/7 /2007 καταδίκασε τή Νορβηγία (ὑπόθεση Folgero), ἐπειδή εἰσήγα­γε στά δημόσια σχολεῖα ὕλη πολυθρησκευτική γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως δηλα­δή ἔπραξε καί τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ὅλο αὐτό τό νομοθετικό πλαίσιο μέ μία ὑ­πουργική ἀπόφαση ἔχει ἀνατραπεῖ!

Σέ κάθε περίπτωση, ὁ ἑλληνικός λα­ός ὀφείλει νά γνωρίζει τήν ἀλήθεια. Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά πάρουν τήν ὑπόθεση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τους στά χέρια τους καί νά ἀντιδράσουν μέ ὅποιο τρόπο μποροῦν. Ἡ παθητική ἀ­ποδοχή τῶν νέων μέτρων ἐν γένει ὑ­φαί­νει τήν καταδίκη μας ὡς Γένους. Ἡ ἴδια συγχυτική ἀτμόσφαι­ρα ἑτοιμάζεται καί γιά τά βιβλία τῆς Ἱστορίας ἀπό τήν ἑπόμενη σχολική χρονιά. Ἐπιβάλλεται ἀγώνας, μέχρις ὅτου τά βι­βλί­α-φά­κελοι ἀποσυρθοῦν. «Σ’ αὐ­τά τά δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νά κά­νει ὅ,τι γίνεται ἀν­θρωπίνως καί ὅ,τι δέν γίνεται ἀνθρωπίνως νά τό ἀφήνει στόν Θεό», διδάσκει ὁ ἅγιος Παΐσιος. Καί συνεχίζει: «Ἔτσι θά ἔχουμε ἥσυχη τή συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τούς τάφους. Ἐκεῖ­νοι ὑπέφεραν τόσα γιά τήν πατρίδα καί ἐμεῖς τί κάνουμε γι’ αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρ­­θοδοξία, μέ τήν παράδοσή της, τούς ἁγίους καί τούς ἥρωές της, νά πολεμῆται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες καί ἐμεῖς νά μή μιλᾶμε! Εἶναι φοβερό!» (Λό­γοι Β΄, Πνευματική ἀφύπνιση, σσ. 36-37).

(Πηγή: aktines.blogspot.gr)

Τό Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, στήν αἴθουσα «Κυριακή» ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, ἀνέπτυξε τήν Χριστιανική στάση ἀπέναντι στό θάνατο τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ.

η ομιλία σε βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=iDDXzYKSKPg&feature=youtu.be

και ηχητικά σε mp3: https://www.youtube.com/watch?v=frOjkmuQxBY 

Τό Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη, ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει τήν Χριστιανική στάση ἀπέναντι στό θάνατο τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ

fyl.kiriaki

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΛΕΣ)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

Των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017,  Οἱ πρωταγωνισταί τῆς νίκης, Αριθμ. Φύλλου 2049

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, Προσεύχεσθε, Χριστιανοί, προσεύχεσθε!, Αριθμ. Φύλλου 2052

Τό Σάββατο 28 Ὀκτωβρίου 2017, στήν αἴθουσα του Ορθοδ. Ιεραπ. Συλλόγου «Κυριακή» στην Κατερίνη , ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, ἀνέπτύξε το β΄μέρος του θέματος «Ο ἐναέριος κόσμος τῶν πνευμάτων» τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ

afisa-1

 

          Αρχιερείς και εντεταλμένοι εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων θα βρεθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Πιερία, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ΚΘ” Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας.

          Κατόπιν πρωτοβουλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου και ύστερα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, πραγματοποιείται στην Πιερία,  από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου, η παραπάνω εκκλησιαστική Συνδιάσκεψη υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β”. Το γενικό της θέμα είναι: «Ψευδοπροφήτες-Ψευδομεσσίες και Έσχατα».

          Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εντεταλμένοι κληρικοί και ειδικοί από όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Το Συνέδριο διοργανώνεται  από τη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων και την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.

          Οι συνδιασκέψεις αυτές διοργανώνονται από την Εκκλησία της Ελλάδος και έχουν πανορθόδοξη απήχηση καθώς ασχολούνται με θέματα της σύγχρονης παραθρησκείας.

          Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  30 Οκτωβρίου στις 5μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ)  με  Αγιασμό, χαιρετισμούς των τοπικών Αρχών και ανάγνωση Μηνυμάτων από τους Προκαθημένους των Ορθόδοξων Εκκλησιών.  Θα ακολουθήσει εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ με θέμα: «Ο Κύριος ώφθη και είπεν».

Στις επιμέρους συνεδριάσεις των δύο υπολοίπων ημερών θα συμμετάσχουν αυστηρώς οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και της Δωδεκανήσου.

p. Seraphim Rose

Τό Σάββατο 28 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥρα 18.30-19.30 μ.μ., στήν αἴθουσα «Κυριακή» Β Πάροδος, Εἰρήνης 2 (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου) στην Κατερίνη , ὁ Ἀρχιμ/της Σάββας Ἁγιορείτης, στό πλαίσιο των θεμάτων ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, θά ἀναπτύξει τόν ἐναέριο κόσμο τῶν πνευμάτων τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ-Β μέρος.

Όπου κι αν ευρεθεί ο άνθρωπος, να μην απελπίζεται. Να μην τα χάνει, να μην σαστίζει. Για τον άλφα και τον βήτα λόγο, ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει.

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

rimata_zois_min_apelpizomaste

Είναι μυροβλύτης ο άγιος Δημήτριος;

Σε μια γιαγιά, που κοιμήθηκε σήμερα (25.10.2011) στη Μεγάλη Φτωχομάνα, τη Θεσσαλονίκη. Χρυσάνθεμα στη μνήμη της.

Τα σημάδια της παρουσίας τους, που δίνουν οι άγιοι, σπάνια κάνουν την καρδιά κάποιου που δεν πιστεύει να στραφεί προς το Θεό. Και τούτο, όχι γιατί είναι ξύπνιος, ορθολογιστής, κάτοχος πολλών γνώσεων & ευρείας αντίληψης κ.τ.λ., αλλά απλώς γιατί είναι πολύ εύκολο από τον καναπέ σου να παριστάνεις τον αμφισβητία, βέβαιος για τις απόψεις σου, χωρίς καμιά αγωνία για την αλήθεια και χωρίς καμιά πραγματική έρευνα για τα πράγματα που χιλιάδες άνθρωποι, διαχρονικά, μαρτυρούν ότι έχουν βιώσει και που εσύ, αγαπητέ μου αδελφέ, με μια κίνηση τα πετάς στον κάλαθο των αχρήστων χαμογελώντας περιφρονητικά.

«Πόσες χιλιάδες άνθρωποι λένε ψέματα» και πόσο σημαντικός είσαι εσύ, που το “πιασες (χωρίς να το ερευνήσεις, επαναλαμβάνω) και δεν έπεσες στην παγίδα!… Ο εαυτός σου συγκαταλέγεται στα φωτεινά πνεύματα της ανθρωπότητας, αντίθετα με τους τιποτένιους τους παπάδες, που άλλο δεν κάνουν παρά να εξαπατούν και να ληστεύουν τον κοσμάκη!

Αυτό γίνεται και με το μύρο του αγίου Δημητρίου. Σιγά να μην πιστέψουμε πως ο Δημήτριος είναι άγιος. Σιγά να μην πιστέψουμε γενικά πως υπάρχουν άγιοι! Και βέβαια σιγά να μη μυροβλύζει! Απάτη των παπάδων, όπως κι όλα τ” άλλα.

Προσωπικά, έχω μερικές μαρτυρίες από αυτόπτες για σύγχρονες μυροβλυσίες του αγίου Δημητρίου. Θα δημοσιεύσω δύο, που τις έχω γραπτές. Ευχαριστώ τους φίλους, που μου έδωσαν την άδεια να δημοσιοποιήσω τα ονόματά τους – όποιος αληθινά ερευνά την αλήθεια, ας ερευνήσει και την αξιοπιστία τους. Βέβαια, ο άπιστος θα παραμείνει άπιστος, ενώ ο «δύσπιστος» θ” αποδείξει αν είναι «επαγγελματίας δύσπιστος» ή ειλικρινής, που μπορεί να αναθεωρήσει τις απόψεις του μετά από έρευνα.

Α, να μην ξεχάσω να διεκρινίσω πως δεν έχει καμιά σημασία για τη ζωή μου αν οποιοσδήποτε αποδέχεται ή όχι πως ο άγ. Δημήτριος είναι μυροβλύτης ή ακόμα και πως είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ούτε λεφτά κερδίζω ή χάνω ούτε τίποτα… Το πρόβλημα είναι δικό του και, αν μερικοί παλαβοί του διαδικτύου γράφουμε κάτι, είναι καθαρά και μόνο από χαζό ενδιαφέρον για την ψυχούλα του. Κατά τα άλλα, είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ καθενός να αρνείται το Θεό, το Χριστό, τους αγίους, τη μετά θάνατον ζωή, να αρνείται τις χιλιάδες μαρτυρίες εκείνων που είδαν και επίστευσαν, ακόμα και να αρνείται να το ψάξει και να παραμένει στον καναπέ του. Καλά κάνει, μπράβο του. Κι ας βρει χίλιες δικαιολογίες για τη στάση του – αν θέλει, να σκαρφιστώ κι εγώ να του γράψω ένα κατεβατό…

ΜΗΝ πιστέψεις, αγαπητέ μπλογκοναύτη. Μην πιστέψεις μέχρι να δεις. Ο χριστιανός βλέπει, δεν πιστεύει τυφλά. Αλλά για να δεις χρειάζεται κάποια προσπάθεια (όπως για να δεις αν λέει αλήθεια η σύγχρονη φυσική, χρειάζεται επίσης κάποια προσπάθεια) και δεν ξέρω αν είσαι διατεθειμένος να την καταβάλεις, αντί να σκέφτεσαι πόσο σοφός είσαι, πόσο ηθικός και πόσο ευχαριστημένος με το υψηλό επίπεδό σου θα “ταν ο Χριστός, αν ζούσε τώρα και σε συναντούσε…

Γράφουν λοιπόν κάποιοι επαγγελματίες αμφισβητίες πως το μύρο ριχνόταν στον τάφο του αγίου από αγωγούς – εννοώντας προφανώς τους αγωγούς που έφερναν νερό από ένα πηγάδι, το οποίο θεωρείται αγίασμα, αλλά δεν μετέφεραν το μύρο του αγίου. Εντάξει, εδώ θα περιοριστούμε σε δύο μαρτυρίες, όπως είπα, σύγχρονης μυροβλυσίας, μαρτυρίες που εύκολα απορρίπτονται αλλά προκαλούν σε έρευνα. Ε, κι ο άγιος ας ευλογεί όλο τον κόσμο, πιστούς και «απίστους». Μη λογαριάζεις αν σε πιστεύουν ή όχι, δίνε την ευλογία σου – ξέρεις εσύ. Εντάξει, άγιέ μου; Σ” ευχαριστώ.

Α΄

Σχετικά με το θαύμα της μυρόβλυσης του Αγίου Δημητρίου το έτος 1987

Ήταν 26 Οκτωβρίου 1987. Ώρα περασμένες δέκα το βράδυ. Η Θεσσαλονίκη γιόρταζε την μνήμη της αθλήσεως του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου καθώς και τα ελευθέριά της από την περίπου πεντακοσίων ετών (1430-1912) καταδυναστεία των Οθωμανών. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου με ανοιχτές τις πόρτες δεχόταν τους νυχτερινούς προσκυνητές, που γονάτιζαν μπροστά στην ασημένια λάρνακα με τα άγια λείψανα του Μυροβλύτου. Την ώρα εκείνη δεν θα ήταν περισσότεροι από τριάντα με σαράντα άνθρωποι στον ναό. Μια ομήγυρις περίπου δέκα γυναικών, μπροστά στην λάρνακα, έψελνε την παράκληση του Αγίου. Μοναδικός κληρικός που παρευρισκόταν, ο νεαρός και νεοχειροτονηθείς διάκονος του ιερού ναού μαζί με την διακόνισσα-σύζυγό του. Ο τότε προϊστάμενος του ναού και νυν μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, τους είχε παραγγείλει να βρίσκονται εκεί και να τον περιμένουν.

Ξαφνικά, οι γυναίκες που έψελναν την παράκληση άρχισαν να φωνάζουν! Ο διάκονος έτρεξε κοντά τους και αυτές, με ανάμικτα συναισθήματα, του έδειξαν την λάρνακα! Ήταν λουσμένη κυριολεκτικά με ένα ελαιώδους συστάσεως μύρο (λέω μύρο γιατί η ευωδία του ήταν ασύγκριτη). Θα έλεγε κανείς με σιγουριά, ότι κάποιος άδειασε επάνω της τουλάχιστον δυο «κουβάδες» αρωματικό υγρό (χρησιμοποιώ την λέξη «κουβάδες» για να γίνει κατανοητό ότι η ποσότητα του μύρου που γλυστρούσε στα συμπαγή τοιχώματα της αργυρής λάρνακας με τις ανάγλυφες παραστάσεις, ήταν μεγάλη).

Ο διάκονος για μια στιγμή σάστισε: ο Άγιος μυροβλύζει! Χωρίς να αμφιβάλει καθόλου για το θαύμα, και ευρισκόμενος σε μια κατάσταση χαράς, έκπληξης και ενθουσιασμού, έτρεξε να φέρει βαμβάκι από κάποιο έπιπλο του ιερού βήματος. Επέστεψε τρέχοντας και άρχισε να σκουπίζει με το βαμβάκι το μύρο από τα εξωτερικά τοιχώματα της λάρνακας και να δίνει τμήματα από μυρωμένο αυτό βαμβάκι στους προσκυνητές. Σκούπιζε και το μύρο δεν τελείωνε, αλλά συνέχισε να αναβλύζει μυστικά, χωρίς να υπάρχει κάποια ορατή πηγή. Χαρακτηριστικά, του έκανε πολύ εντύπωση ένα γεγονός: με ένα μεγάλο κομμάτι βαμβάκι σκούπισε το μύρο από μια λεία περιοχή της λάρνακας. Το βαμβάκι σκούπισε καλά όλο το μύρο, όπως όταν σκουπίζουμε ένα τζάμι με ένα στεγνό πανί πιέζοντάς το καλά και αφαιρούμε την υγρασία που μπορεί να υπάρχει επάνω. Μια γυναίκα έσυρε την παλάμη του χεριού της πάνω στο τμήμα της λάρνακας που μόλις είχε σπογγιστεί. Ο διάκονος, με θαυμασμό, είδε το χέρι της βρεγμένο από το ελαιώδες κιτρινοπράσινο μύρο!!!

Εν τω μεταξύ η ευωδία είχε πλημμυρίσει όλον τον ναό και ξεχείλιζε από τις ανοιχτές πόρτες προς την οδό Αγίου Δημητρίου, προσελκύοντας τους περαστικούς, που έσπευδαν να δουν τι συμβαίνει και από που προέρχεται η ευωδία αυτή. Όλοι κατευθύνονταν προς την λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, που ήταν τοποθετημένη όχι στο κιβώριό της (ακόμα δεν είχε κατασκευαστεί) αλλά μπροστά στο τέμπλο του ναού.

Οι ευχάριστες όμως εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί!  Οι προσκυνητές διαπίστωσαν ότι όλες οι εικόνες του ναού, οπουδήποτε κι αν βρίσκονταν, σε προσκυνητάρια ή στο τέμπλο, ανέβλυζαν μύρο. Μάλιστα ο διάκονος είδε προσκυνητές να βγάζουν χαρτομάντηλα και να σκουπίζουν τα τζάμια τα προστατευτικά των εικόνων του τέμπλου και τα χαρτομάντηλα να κιτρινίζουν από το μύρο το οποίο «έτρεχε» και από τις δύο πλευρές του τζαμιού, εσωτερική και εξωτερική. Το μέγεθος του θαύματος ήταν τέτοιο που δεν άφηνε το παραμικρό περιθώριο για αμφισβήτηση. Δεν καταλαβαίναμε τί ζούσαμε, ήταν κάτι σαν όνειρο μέσα στην ομίχλη, αλλά το ζούσαμε!!! Το ψηλάφιζαν τα χέρια μας, το έβλεπαν τα μάτια μας, το μύριζαν τα αισθητήρια της όσφρησής μας!!!

Σε λίγο χρόνο δημιουργήθηκε μια «ουρά» από ανθρώπους που με δάκρυα στα μάτια προσκυνούσαν την λάρνακα του Μυροβλύτη και συνειδητοποιούσαν γιατί του δόθηκε το προσωνύμιο αυτό.

Εν τω μεταξύ έφθασε στον ναό και ο προϊστάμενος ιερεύς με άλλους κληρικούς. Ξεκλείδωσαν τα ανοίγματα της λάρνακας και αποκαλύφθηκαν τα άγια λείψανα του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Ευωδίαζαν μεν, αλλά ήταν η ευωδία των ιερών λειψάνων. Η ευωδία του μύρου ήταν διαφορετική και χαρακτηριστική.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων ο Β΄, ο Χρυσοφάκης, απέδωσε το θαύμα της μυρόβλυσης του Αγίου Δημητρίου στο εξής γεγονός: Εκείνο το βράδυ, στην εορταστική τελετή του Πανεπιστημίου για τα ελευθέρια της Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός ομιλητής αγνόησε στην ομιλία του παντελώς τον Άγιο, και δεν αναφέρθηκε καθόλου σ’ αυτόν. Ο Άγιος Δημήτριος όμως δήλωσε με την μυρόβλυσή του ότι, όπως ποτέ δεν εγκατέλειψε την πόλη του Θεσσαλονίκη έτσι και τώρα είναι πάντοτε παρών και αυτός είναι που την έσωσε και από την σκλαβιά και από τους σεισμούς, αλλά και διαμαρτύρεται όταν οι Θεσσαλονικείς αποδεικνύονται αχάριστοι και απομακρύνονται από τον Χριστό και τους Αγίους Του.

Πέρασαν 24 χρόνια από τότε. Είμαι ο τότε διάκονος του ναού, τώρα ιερεύς στην Θεσσαλονίκη και σας γράφω τα γεγονότα όπως τα θυμάμαι. Την ώρα εκείνη ήταν σαν να ζούσα ένα μυστήριο. Δεν μπορώ να περιγράψω τί αισθανόμουν! Χαρά, έκπληξη, συγκίνηση, ενθουσιασμό… δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Πάντως είναι από τα γεγονότα που ενισχύουν την πίστη, που μας γεμίζουν χαρά, ελπίδα και αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και των Αγίων. Η πίστη μας είναι «ζωντανή».

π. Χρήστος Κότιος

Εφημέριος ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου,

Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης

Σημείωση του blog μας: ότι δεν πρόκειται για απάτη φαίνεται κι από το γεγονός ότι συνέβη ΜΕΤΑ τον εορτασμό του αγίου, όχι κατά τη διάρκεια.

Β΄

Ένας δύσπιστος που το “ψαξε τελικά…
Τον Άγιο, τον φυλάκισαν για περίπου ένα χρόνο σε μια φυλακή που στην κυριολεξία ήταν ΒΟΘΡΟΣ!! Τα περιττώματα χύνονταν στο μέρος που ήταν φυλακισμένος ο Άγιος. Απορεί κανείς γιατί ο Θεός τον χαρίτωσε και το έδωσε το χάρισμα της μυροβλυσίας;

 
Τοιχογραφία του Θ. Βογδάνου

Ακόμα και απάτη και εμπόριο να γινόταν με το Μύρο του Αγίου [όπως διατείνονται κάποιοι], ας μας εξηγήσουν τουλάχιστον το σήμερα. Γιατί ο Άγιος Δημήτριος δεν ήταν ΚΑΠΟΤΕ Μυροβλήτης. Είναι και ΤΩΡΑ! Δεν έπαψε να είναι ποτέ. Απλά, για τους λόγους που ο Θεός γνωρίζει δεν ρέει σε τόση μεγάλη ποσότητα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει ΟΠΟΤΕ θέλει, να βάλει την αφεντομουτσουνάρα του στην λάρνακα του Αγίου και να ευχαριστηθεί Θεία ευωδία. Μάλιστα, επειδή οι «απατεώνες» οι παπάδες έχουν βάλει και ένα πλεξιγκλάς γύρω γύρω από την λάρνακα, να ψάξει κάποιο γωνιακο σημείο που δεν ενώνεται καλά το πλεξιγκλάς και να πάρει βαθειές εισπνοές.
Κάθε χρόνο, περίπου μια εβδομάδα μετά την γιορτή του Αγίου, οι «απατεώνες» παπάδες, στη διάρκεια κάποιου εσπερινού, ανοίγουν τη λάρνακα και μοιράζουν Μύρο στον κόσμο. Μάλιστα μια χρονιά, όντας δύσπιστος, πήγα με την κάμερα μου στο Ναό, ανέβηκα στον γυναικωνίτη και στήθηκα για να δω τι θα γίνει. Άρχισα να καταγράφω, κάποια στιγμή άνοιξαν τη λάρνακα και εκεί με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι οι «απατεώνες» οι παπάδες, είχαν και άλλο πλεξιγκλάς από μέσα, το οποίο απομόνωνε τα Άγια λείψανα. Αλλά τι πείραζε; Είδα με τα ματάκια και με την κάμερα μου, να έχει ποτίσει όλη η λάρνακα (αλυσίδες, πλεξιγκλάς, πλαϊνά τοιχώματα) με μια υγρή καφέ ουσία, που γέμισε σε χρόνο dt ΟΛΟ το Ναό με απίστευτης ομορφιάς ΕΥΩΔΙΑ.
Πήρα κι εγώ ευλογία λίγο από το Μύρο του, το οποίο φυσικά, μετά από πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να πέρασαν έξι χρόνια, ευωδιάζει ακόμη. Και μάλιστα, τώρα που σας τα γράφω αυτά, πήγα και το ξαναμύρισα. Μου ευωδίασε, και είμαι και κρυωμένος με βουλωμένη μύτη. Μάλιστα, είχα στείλει και λίγο στον μακαρίτη τον π. Ε[…]. Προφανώς μύρισε πολύ στους τελωνειακούς, άνοιξαν το δέμα, που είχε και κάτι βιβλία, και αφαίρεσαν το επιμελώς συσκευασμένο σακκουλάκι με το Μύρο του Αγίου.

Γιώργος Γιαννίκης

Θεολόγος, Θεσσαλονίκη

Ποιον σκοτώνει ο άγιος Δημήτριος στη γνωστή εικόνα του;

Ο άγ. Δημήτριος στην εικόνα του δε σκοτώνει το βάρβαρο παλαιστή Λυαίο (όπως εσφαλμένα έχει γραφτεί), αλλά τον πολεμοχαρή τσάρο των Βουλγάρων Ιωαννίτζη, που οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν «Σκυλογιάννη», ενώ ήταν έτοιμος να επιτεθεί στη Θεσσαλονίκη το 1206 ή 7. Η εικόνα και το γεγονός από εδώ.

Πώς όμως ένας άγιος εικονίζεται να σκοτώνει έναν άνθρωπο;

Λεπτομέρειες μας παρέχει αυτή η αναλυτική μελέτη για τη ζωή του αγίου Δημητρίου και την τιμή προς το πρόσωπό του στο πέρασμα των αιώνων. Ο Σκυλογιάννης πέθανε από πλευρίτιδα, αλλά ο θάνατός του αποδόθηκε σε θεία δίκη. Σε ιστορικό κείμενο (Σταυράκιος) αναφέρεται όραμα, όπου ο άγιος εμφανίστηκε να ρίχνει το κοντάρι του στο σκληρό πολιορκητή, για να σώσει το λαό της πόλης του. Δε σκότωσε λοιπόν με τα όπλα του ο άγιος το Σκυλογιάννη, αλλά ο θάνατός του από ασθένεια λίγο πριν χτυπήσει τη Θεσσαλονίκη αποδόθηκε σε θεία παρέμβαση, που σταμάτησε τους κατακτητικούς πολέμους του, με τη μεσιτεία του αγίου Δημητρίου προς το Θεό (συμβολικά, «τον κοντάρεψε»).

Το παράδοξο είναι ότι το βουλγαρικό έθνος τίμησε τρομερά τον άγιο, τον θεώρησε προστάτη του, εμψυχωτή του κατά την τουρκοκρατία, και μάλιστα βουλγαρική βιογραφία του αναφέρει, κάνοντας αναχρονισμό, πως ο πατέρας του ήταν Βούλγαρος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το πώς οι Βούλγαροι έβλεπαν το Σκυλογιάννη – τίμησαν και «βουλγαροποίησαν» (οικειοποιήθηκαν) τον άγιο που, κατά τους Βυζαντινούς, έβαλε τέρμα στη βασιλεία του δικού τους βασιλιά.

Για τον άγιο Δημήτριο μπορείτε να διαβάσετε επίσης εδώ & εδώ. Και τα θαύματα του αγίου στους μουσουλμάνους, στο προσκύνημά του στην ΚΠολη (Κουρού Τσεσμέ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπογραφία του αγίου που μου αρέσει πολύ και την ψάρεψα σ” αυτό το όμορφο blog.

Πηγή.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 183Λ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Ο Μητροπολίτης και οι ιερείς, ως μοναδικοί και γνήσιοι εκφραστές της τοπικής Εκκλησίας, αφουγκραζόμενοι τους κραδασμούς της κοινωνίας και την αγωνία μαθητών, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των νησιών μας για το μάθημα των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αφού έγινε σχετική μελέτη και ανάλυση των «Φακέλων Μαθήματος», ιδιαιτέρως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατέληξε στα εξής:

Α) Οι φάκελοι μαθήματος δεν παρέχουν στην μαθητιώσα νεολαία ελληνορθόδοξη αγωγή και εκπαίδευση, καθόσον απουσιάζει το Αληθινό Πρόσωπο του Χριστού και παρουσιάζεται ένας «Χριστός» παραμορφωμένος κατά τα πρότυπα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, προβάλλεται η εικόνα ενός απροσώπου αφηρημένου Θεού, σχετιζομένου με όλες τις θρησκείες και ιδεολογίες της γης, ουσιαστική άρνησή της καθώς εστί ιστορικής παρουσίας του Ιησού Χριστού, ως Κεφαλής της Εκκλησίας. Δεν παρουσιάζεται ο Χριστός ως άξονας της ιστορίας, αλλά ως ένα σχετικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία και σύμβολο αφηρημένου προσδιορισμού και ταυτότητας, κατά τις θεωρήσεις εθνών και θρησκειών, προβάλλοντας το τερατούργημα της πανθρησκείας.

Β) Τα Ιερά Κείμενα της Παλαιάς και Καινής διαθήκης και της Ιεράς Παραδόσεως και των αγίων Πατέρων, τα χρησιμοποιούν κατά βούληση. Τα εξομοιώνουν με τα λεγόμενα ιερά κείμενα και πηγές πίστεως, άλλων θρησκειών (ισλάμ, ιουδαϊσμός), με την καλή πρόφαση της θρησκειολογίας, ενώ ουσιαστικά οι αναφορές δεν είναι θρησκειολογικού τύπου και αναφοράς, αλλά ένας ανεκδιήγητος συγκρητισμός, σε γνωστικό επίπεδο αντιπαιδαγωγικός, στο δε θεολογικό επίπεδο εξυπηρετεί το ιδεολόγημα «πώς όλες οι θρησκείες είναι ένα, και πώς όλοι οι θρησκευόμενοι πιστεύουν και ομολογούν έναν Θεό». Παράλληλα παρουσιάζεται ένας δογματικός μινιμαλισμός, ο οποίος έχει ως στόχο να διαπλάσει οικουμενιστικές συνειδήσεις, σε βάρος της ελληνορθόδοξης ταυτότητας.

Γ) Υπάρχει ένα συνονθύλευμα κειμένων και εικόνων, που αποπροσανατολίζει τον μαθητή από την καθ’ εαυτή χριστιανική αλήθεια, συγχέει ιερές εικόνες με υποκειμενικές παραστάσεις, και κυρίως παραθέτει τραγούδια, ποιήματα και ετερόκλητα κείμενα, των οποίων η κατεύθυνση έχει αναφορά σε αλλότριες ιδεολογίες από την ελληνορθόδοξη παράδοση και εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Το καθεστώς της Νέας Τάξης Πραγμάτων κατευθύνει τα πράγματα στην παγκόσμια παιδεία, έχοντας ως στόχο τις αθώες ψυχές και τους άπλαστους χαρακτήρες των παιδιών μας. Το περιεχόμενο της ύλης των φακέλων δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία και στις γνωσιολογικές ανάγκες των παιδιών και δεν τα σέβεται διόλου. Χρησιμοποιεί ύπουλες στρατηγικές και παίζει πολιτικά παιχνίδια σε βάρος της διαμόρφωσης του ήθους και του χαρακτήρα τους. Δημιουργεί μια νεοταξική παιδεία με στόχο την απώλεια της ταυτότητας των λαών, όπως αυτή πηγάζει από κάθε θρησκευτική και πολιτιστική του παράδοση, με απώτατο σκοπό μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία-οδοστρωτήρα.

Δ) Η χριστιανική θεώρηση της διαφορετικότητας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την «διαφορετικότητα» κάποιων παραγράφων των φακέλων μαθήματος στις μικρές τάξεις του δημοτικού. Η αγάπη, για την ορθόδοξη πίστη, είναι δεδομένη στο πρόσωπο του πεπτωκότος ανθρώπου. Δεν την προσλαμβάνει όμως για να την κάνει κτήμα της, αλλά για να την θεραπεύσει. Οπότε κάθε άλλη θεώρηση της διαφορετικότητας, πέραν της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία προβάλλεται ως πρότυπο στην εποχή μας, για να μας διχάσει σε προοδευτικούς και αναχρονιστικούς, πόρρω απέχει από την ευαγγελική διδασκαλία και την διδασκαλία της ορθόδοξης παράδοσης. Τα παρόντα βιβλία με μια «παιδαγωγική» κοπτοραπτική επιχειρούν να αντλήσουν επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή και την ζωή της Εκκλησίας, εναντίον της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας.

Ε) Παρατηρούμε ότι το μάθημα των θρησκευτικών έχει υποβαθμιστεί. Τα βιβλία έγιναν φάκελοι. Παρότι δεν άλλαξε ο τίτλος του μαθήματος «Θρησκευτικά», ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έγινε ένα συγκρητιστικό μάθημα, για το οποίο η γνωστική ικανότητα των μαθητών δεν είναι επαρκής για να δεχθεί τα δεδομένα γνώσεων. Το μάθημα έχει υποβαθμιστεί σε θέμα ωρών, κατήντησε «ελεύθερη ώρα», και το τραγικότερο έχει περισσότερα στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, φιλολογίας, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, παρά θεολογίας. Τα παιδιά μας, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είναι μεγαλωμένα σε ένα ελληνορθόδοξο περιβάλλον, με συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, ήθη, έθιμα τα οποία πηγάζουν από τα βάθη των αιώνων και είναι ρίζα για το μέλλον τους. Η ύλη των φακέλων προσπαθεί να αποκόψει αυτή την ρίζα και να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο θερμοκήπιο της νεοταξικής παιδείας, την στιγμή που δίνει την ελευθερία σε αλλόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές να επιλέγουν την ύλη του θρησκευτικού τους μαθήματος!

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως να λάβουν καλοπροαίρετα υπ’ όψιν τους την ανησυχία της τοπικής εκκλησίας, όχι ως πίεση, αλλά ως κάλεσμα της Μεγάλης Μάνας του Γένους μας, που ονομάζεται Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες όπως επανέλθουν με συνείδηση στην εκκλησιαστική ζωή και παράδοση, ώστε να δώσουν το καλό υπόδειγμα στα τέκνα τους. Είναι η ώρα των γονέων, καιρός εγρήγορσης, καιρός ελληνορθόδοξης αφύπνισης, καιρός ανάληψης ευθυνών. Είστε υπεύθυνοι για την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών σας, μορφώνοντας αυτούς μέσα στην κατ’ οίκον εκκλησία της χριστιανικής οικογένειας «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», και οδηγοί προς την πίστη στον Χριστό και στην ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή. Πλαισιώστε τα κατηχητικά, τα οποία καλούνται ως νέα «κρυφά σχολειά» να διδάξουν Χριστό και Ελλάδα, πάνω από πολιτικές ιδεολογίες και κομματικές σκοπιμότητες!

Παρακαλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει τα περσινά βιβλία (περιόδου 2016-2017) και να αναδιαμορφώσουν άμεσα τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών περί του θρησκευτικού μαθήματος, σε ουσιαστικό και καίριο διάλογο με την επίσημο Ελλαδική Εκκλησία και να την δεχτούν ως ισότιμο συνομιλητή και ισχυρό θεσμικό φορέα της ελληνικής κοινωνίας.

Ως Έλληνες ακρίτες του Αιγαίου, φυλάμε Θερμοπύλες, όχι μόνο γεωγραφικές, αλλά κυρίως πολιτισμικές, και έχουμε κύριο λόγο στις κεντρικές λήψεις αποφάσεων για την μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας.

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Εν τη Ιερά Μητροπόλει Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, 18η Οκτωβρίου 2017

ΠΗΓΗ

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»

Έντυπο «Κυριακή»

Το κήρυγμα της Κυριακής και τα κηρύγματα μεγάλων εορτών του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, που δημοσιεύονται στο έντυπο «ΚΥΡΙΑΚΗ» κάθε εβδομάδα. (κλικ στην εικόνα).
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (κατά έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".