Νέα-Ανακοινώσεις

 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, (Κέντρο, παραπλεύρως Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  ΣΥΝΑΞΕΩΝ 

  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. 

  .

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

  προγραμμα Ιανουαρίου 2019 αφίσα SMALL

  ΔΕΥΤΕΡΑ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίες  6.00 μ.μ.

  .

  ΤΡΙΤΗ

  .Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς 5.00 μ.μ.

  ΠΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Κ ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ

  5.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

Συναξαριστής

Ι. Μονές της Μητροπόλεως

Επισκέψεις

Flag Counter

Στοιχεία επισκεπτών

Είναι μαζί μας

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13


 Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας πού ἀφιερώθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τήν ἀρχή, στήν λατρεία τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτό καί φέρει αὐτό τό ὄνομα: Κυριακή· ἡμέρα Κυρίου. Βέβαια, ὅλος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας πρέπει νά εἶναι ἀφιερωμένος στόν Κύριο. Ὄχι μόνον ἐπειδή εἶναι ἀποκλειστικά δῶρο δικό του, ἀλλά καί ἐπειδή, ἐφόσον τόν ἀναγνωρίζουμε ὡς κύριό μας καί ὑποτασσόμαστε σ’ Αὐτόν ὡς δοῦλοι, δέν μᾶς ἀνήκει τίποτε. Ὅλα, καί ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός ἀκόμη, εἶναι περιουσία Ἐκείνου πού μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου μέ τίμημα τό αἷμα του∙ τό αἷμα τοῦ Θεοῦ. «Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς» (Α΄ Κο 6, 20), τονίζει μέ δέος ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ἄφατη ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ! Ἔκφραση τῆς ἀσύλληπτης ἀγάπης του. Ὡστόσο, ἐπειδή στόν κόσμο αὐτό δεσμευόμαστε ἀναπόδραστα ἀπό τήν ροή τῶν καιρῶν καί τῆς ἱστορίας, προσεγγίζουμε τά χαρίσματά Του «δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι» (Α΄ Κο 13,12), δηλαδή ὄχι ὅπως εἶναι, ἀλλ’ ὅπως μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ περιορισμένες δυνατότητές μας. Γι’ αὐτό καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό σύμβολα. Ὁ ὅρος «σύμβολο» στήν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας, καί ἰδίως τῆς λατρείας της, δέν σημαίνει τήν σχηματοποίηση, τήν εἰκόνα μιᾶς ἰδέας, ἀλλά τήν αἰσθητή ἀποκάλυψη μιᾶς μεταφυσικῆς πραγματικότητας. Ἡ εἰκόνα φερ’ εἰπεῖν τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνας τύπος πού μᾶς θυμίζει τόν Χριστό, πού σχηματοποιεῖ ἁπλῶς τήν ἀνάμνησή του, ἀλλά ἕνα παράθυρο γιά νά διακρίνουμε τήν παρουσία του∙ ὅτι εἶναι ἐδῶ, παρών. Γι’ αὐτό καί ὅταν τήν προσκυνοῦμε, «ἡ τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει». Ἐπίσης ἡ ἑορτή, ἐπί παραδείγματι, τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἕνα σύμβολο πού μᾶς ἀποκαλύπτει τό μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ καί μᾶς καλεῖ μέσῳ τῆς λατρείας νά μετάσχουμε σ’ αὐτό «ἐδῶ καί τώρα». Γι’ αὐτό καί ψάλλουμε: «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου…». Τόν βλέπουμε, δηλαδή, νά γεννιέται ὡς ἄνθρωπος σήμερα, ὄχι κάποτε∙ τό θαῦμα πού λέγεται «ὀρθόδοξη λατρεία», σπάει τά δεσμά τοῦ χωροχρόνου καί ταυτίζει τό «τότε» μέ τό «τώρα».
Ἀπό τά πρῶτα, λοιπόν, καί κορυφαῖα σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ἡ Κυριακή. Ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε τότε, τό πρωί «τῆς μιᾶς σαββάτων» (βλ. Μθ 28,1), ἡ ἡμέρα αὐτή κατέστη ἀπό τήν ἀποστολική ἤδη ἐποχή τό πάσχα τῶν χριστιανῶν. Ἕνα πάσχα πού δέν γιορτάζεται μόνον ἐτησίως ἀλλά καί ἑβδομαδιαίως, ἐπειδή ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κορύφωση καί ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν δωρεῶν καί τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ἄξονας τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ Κυριακή δέν μᾶς θυμίζει ἁπλῶς τήν Ἀνάσταση∙ μᾶς τήν ἀποκαλύπτει νά τήν δοῦμε καί νά τήν ἀπολαύσουμε ὄχι σάν μία ὑπόθεση τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ὡς ζωντανό καί ἀπόλυτα ἀληθινό παρόν. Διότι ὅποιος μετέχει στήν Κυριακή, ὅποιος ἀναπνέει στήν ἀτμόσφαιρα τῆς λατρείας της «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» ζῆ τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος θριαμβεύει ἀναστημένος στήν ὕπαρξή του.
Γι’ αὐτό καί ἡ Κυριακή λογίζεται ἀνέκαθεν ἀπό τούς χριστιανούς ὡς ἡμέρα ἀργίας. Στόν μωσαϊκό νόμο ὁ Θεός εἶχε ὁρίσει ὡς ἡμέρα ἀργίας καί λατρείας τό Σάββατο: «Ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ 20,9-10). Ἀλλά, βέβαια, ἐκείνη ἡ ἀργία ἦταν μόνο σκιά καί τύπος (βλ. Ἑβ 10,1). Ἔδειχνε μυστικά στό μέλλον, στόν «δεκτὸν ἐνιαυτόν» τοῦ Χριστοῦ (βλ. Λκ 4,19), στήν Κυριακή. Ἄλλωστε καί ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη στήν Κυριακή δείχνει, στήν Ἀνάσταση, στήν νίκη «τοῦ σπέρματος τῆς γυναικός» ἐπί τοῦ ἀρχαίου ὄφεως (βλ. Γέ 3,15). «Δέν σαββατίζουμε πλέον», γράφει ἐμπνευσμένα ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «ἀλλά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς Κυριακῆς, τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἀνέτειλε γιά μᾶς τήν ζωή… καί τόν ὁποῖο Κύριο προσδοκοῦσαν ὡς διδάσκαλο καί οἱ προφῆτες» (Μαγνησ. 9). Διαβάστε Περισσότερα

oikodomontasnaotoutheou1

Με την συμπλήρωση είκοσι ετών από την κοίμηση του Γέροντος Σωφρονίου, ιδρυτού και κτίτορος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας, ολοκληρώθηκε η έκδοση του γραπτού και προφορικού λόγου που κληροδότησε στην Μονή του. Ειδικότερα οι Ομιλίες που απευθύνθηκαν προς την αδελφότητά του και διατηρήθηκαν σε μαγνητοταινίες, εκδόθηκαν πρόσφατα από την Μονή του σε τρεις φροντισμένους, όπως πάντοτε, τόμους με περισσότερες από τετρακόσιες σελίδες ο καθένας.
Με τους τόμους αυτούς ο Γέροντας Σωφρόνιος, που πλούτισε την σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία με τα μνημειώδη συγγράμματά του, παρουσιάζεται σήμερα και ως ποιμένας και καθοδηγητής της αδελφότητός του με έναν αμεσότερο και πιο αυθόρμητο τρόπο. Όπως πληροφορούμαστε από τους αυτήκοους των Ομιλιών του, ο Γέροντας Σωφρόνιος μιλούσε αργά, με τα μάτια κλειστά, σε ατμόσφαιρα μυσταγωγική, σαν να έλεγε τις ευχές της Αναφοράς.
Επί σειρά ετών ο Γέροντας δεν ήθελε την μαγνητοφώνηση των λόγων του. Έτσι χάθηκε ένα πλήθος από αυτούς. Οι Ομιλίες που εκδόθηκαν τώρα εκφωνήθηκαν, είτε στα ρωσικά είτε στα γαλλικά, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γέροντος, όταν πια τον είχαν εγκαταλείψει οι σωματικές του δυνάμεις, υπέφερε από ισχυρούς πόνους και ήταν σχεδόν τυφλός.
Αισθανόμενος ότι πλησιάζει το τέλος του βιαζόταν να μεταδώσει στα μέλη της αδελφότητός του όσα θεωρούσε απαραίτητα να γνωρίζουν και να τηρούν στην ζωή τους. Ήδη είχε αφήσει προ καιρού την Διαθήκη του και μία προσευχή για την ενότητα της αδελφότητος. Τελικά ο ίδιος ο Γέροντας ζήτησε την μαγνητοφώνηση των λόγων του για την πνευματική οικοδομή των αδελφών που είχαν προσέλθει προσφάτως στην Μονή και δεν γνώριζαν επαρκώς την διδασκαλία του.
Ήδη έχουν κυκλοφορήσει στα ρωσικά δύο τόμοι με τις Ομιλίες που έγιναν στην γλώσσα αυτήν. Στην τρίτομη ελληνική έκδοση περιλαμβάνονται οι Ομιλίες των δύο τόμων της ρωσικής εκδόσεως μαζί με τις υπόλοιπες που έγιναν στα γαλλικά, ταξινομημένες με χρονολογική σειρά. Στον τρίτο τόμο παρατίθεται επιπλέον και αναλυτικό ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων για το περιεχόμενο των τριών τόμων.
Στους  τρεις αυτούς τόμους παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι βασικές θέσεις της διδασκαλίας του Γέροντος. Έτσι μπορεί ο αναγνώστης να προσεγγίσει ακριβέστερα την σκέψη του και να εισδύσει πληρέστερα στο πνεύμα του. Μπορεί ακόμα να γνωρίσει καλύτερα το κλίμα της  Μονής που θεμελίωσε. Ο ίδιος, έχοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της Μονής του, ξεκίνησε την λειτουργία της χωρίς Τυπικό. Στην θέση του Τυπικού είχε το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Χριστού. Έλεγε: Ίσως το μοναστήρι μας μεγαλώσει ακόμη. Τότε ο ηγούμενος και οι άλλοι πατέρες θα αναγκαστούν να βρουν έναν τύπο προσαρμοσμένο στις περιστάσεις μας, και στην περίπτωση αυτή μπορεί κανείς να δει να δημιουργείται ένα Τυπικό. Διαβάστε Περισσότερα

Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι αυτός που πρώτος εισήγαγε το μοναχισμό στη Λατινική Δύση ήταν ο Άγ. Αθανάσιος. Κατά την εξορία του το 340, ο Άγ. Αθανάσιος έφερε μαζί του στη Ρώμη δυο μοναχούς από την Αιγυπτιακή έρημο, εκ των οποίων ένας ήταν ο Αμμώνιος ο άλλος ήταν ο Ισίδωρος. Η Ρώμη ένιωσε αμηχανία. Αλλά η αρχική αντίδραση αποδοκιμασίας και περιφρόνησης γρήγορα μεταβλήθηκε σε θαυμασμό και ύστερα σε μίμηση. Δυο πρόσθετες επισκέψεις του Αγ. Αθανασίου στη Ρώμη στερέωσαν την έναρξη της μοναστικής κινήσεως στη Λατινική Δύση. Ο Αγ. Αθανάσιος επέδρασε ακόμα και στο βόρειο τμήμα της Λατινικής αυτοκρατορίας -κατά την εξορία του το 336 έζησε αρκετό καιρό στα Τρέβιρα (Trier), και όπου πήγε ο Άγ. Αθανάσιος εξάπλωσε τη γνώση του μοναχισμού. Τον ίδιο περίπου καιρό όμως στην Αίγυπτο, ο Άγιος Παχώμιος οργάνωνε τον Κοινοβιακό Μοναχισμό.

 Αυτή η οδός του εν απομονώσει αγώνος ήταν δύσκολη και για πολλούς αποδείχθηκε επικίνδυνη. Πολύ νωρίς εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος μοναστικού αποικισμού ή κοινότητα, το κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει Διαβάστε Περισσότερα

image001(1605)Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 1ον)

Ἡ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη τὸ 1992 γιορτάστηκε ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊστές μας (ἢ «εὐρωλιγούρηδες» κατὰ τὸν πάντα εὔστοχο συνάδελφο Κώστα Ζουράρη) ὡς ἡ μεγάλη ἐλπίδα μας καὶ ἀρχὴ μιᾶς περίλαμπρης περιόδου τῆς ἱστορικῆς μας πορείας.

Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ οἱ γνῶστες τῆς ἱστορίας μας καὶ τῆς μακραίωνης σχέσεώς μας μὲ τὴν Εὐρώπη, τὴν «Δύση» τῶν Πατέρων μας, ποὺ ἔβλεπαν τὴν Εὐρώπη ὄχι ὡς ἐλπίδα, ἀλλὰ ὡς ἀπειλή μας. Ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας τιμητικά μοῦ ἀνέθεσε τὸ 1988 τὴ σύνθεση μιᾶς σχετικῆς μελέτης γιὰ τὴν ἐνημέρωση κυρίως τῆς Νεολαίας μας. Τὸ ἐρώτημα ἦταν: Τί σημαίνει ἡ Εὐρώπη γιὰ τὸν ὀρθόδοξο Ἕλληνα, τὸν Ρωμηό; Ἡ ἀπάντησή μου ἐδόθη μὲ μιά μελέτη μὲ τὸν τίτλο: 1992: Ἀπειλή ἢ ἐλπίδα;

Κάποιοι ἀναγνῶστες της τὴν θεώρησαν ἀργότερα «προφητική». Ἡ ἀπάντησή μου ὅμως ἦταν – καὶ εἶναι – ὅτι ἕνας ἱστορικὸς ἐρευνητὴς κινεῖται μέσα σὲ νομοτέλειες, καὶ συνεπῶς εἶναι εὔκολο νὰ προβλέψει τὶς ἐξελίξεις καὶ χωρὶς νὰ ἔχει, ὅπως ὁ γράφων, «προορατικὸ χάρισμα»! Πόσον μᾶλλον, ὅταν στὴ μελέτη καὶ ἔρευνα τῆς ἱστορίας ἔχει ὀρθόδοξες προϋποθέσεις, ὁπότε βλέπει τὰ πράγματα, παρελθόντα καὶ παρόντα, μὲ τὰ ἁγιασμένα μάτια τῶν Ἁγίων μας. Καὶ τότε ἡ κρίση εἶναι ἀκριβὴς καὶ δικαία. Ὅποιος πλησιάζει πατερικὰ τὴ Δύση, ποὺ δυστυχῶς παραμένει ἀμετανόητη, σὲ κάθε συνάντηση μαζί της ἐπαναλαμβάνει αὐθόρμητα τὸ ἐρώτημα – ἀπορία τοῦ Ναθαναὴλ (Ἱω. 1, 47): «Ἐκ Δύσεως δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» Τὸ ἐρώτημα ὅμως αὐτὸ μπορεῖ νὰ λάβει – σήμερα ἰδιαίτερα – καὶ τὴν μορφή: «Ἐκ τῶν δυτικοπλήκτων ἡμετέρων, δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;».

Γιὰ τὴν ἀναθέρμανση καὶ τὴν ὀρθόδοξη προσέγγιση τοῦ προβλήματος: Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, μὲ τὴν προτροπὴ ἀγαπητῶν Ἀδελφῶν ἀναδημοσιεύονται τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς μελέτης μας ἐκείνης. Σπεύδουμε δὲ νὰ δηλώσουμε, ὅτι οἱ θέσεις μας δὲν εἶναι κομματικές, οὔτε θέτουμε τὸ κομματικὸ δίλημμα: «ἐντὸς ἢ ἐκτός τῆς Εὐρώπης», ἀλλὰ βοηθοῦν στὴν κατανόηση τοῦ τί σημαίνει γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἡ παρουσία μας μέσα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὥστε νὰ μὴ ζοῦμε μὲ ψευδαισθήσεις. Ἐγράφαμε, λοιπόν, τὸ 1988/89 τὰ ἀκόλουθα. Διαβάστε Περισσότερα

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Σάββατο βράδυ. Ένα βράδυ που τα μικρά παιδιά που δεν έχουν την Κυριακή σχολείο κάθονται πιο αργά στο σαλόνι και κοιτάζουν τηλεόραση. Εκείνο το βρύου ήταν η μεγάλη η συγκλονιστική βραδιά του τελικού της Eurovision. Αρχίζει η ψηφοφορία και μεγάλο ρίγος διακατέχει εκατοντάδες τηλεθεατές σε όλη την γηραιά ήπειρο που όπως φαίνεται από τα πολλά γηρατειά έχει πάθει… άνοια τραγικής μορφής. Διαβάστε Περισσότερα

 Μητρότητα: Μια έννοια με πολλές διαστάσεις

Μητρότητα: Μια έννοια με πολλές διαστάσεις

Το πρόσωπο της Μητέρας τιμάται στην Ορθόδοξη Εκκλησία την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου, την ημέρα δηλ. κατά την οποία η Θεοτόκος «ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού» συνοδευόμενη από τον Ιωσήφ προσήλθε με το θείο Βρέφος στην αγκαλιά της  στον Ναό του Σολομώντος για να προσφέρει το Βρέφος στο Θεό, όπως όριζε ο  Μωσαϊκός Νόμος. (Ἔξοδος ιγ´1-2 καὶΛευιτικὸν ιβ ́ 1-6). Κατά την στιγμή της εισόδου στον περίβολο τού Ναού «προϋπάντησε» την Παναγία με το θείο Βρέφος ο γηραιός Συμεών στον οποίον είχε αποκαλυφθεί από το Άγιο Πνεύμα, ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δουν τα μάτια του τον σαρκωθέντα Θεό.  Η ημέρα αυτή είναι ημέρα τιμής στην κατά χάριν Μητέρα όλων των χριστιανών, την Παναγία, που έγινε η γέφυρα για να κατέλθει ο Θεός στη γη, να ενωθεί υποστατικά η θεία φύση με την ανθρώπινη και να πετύχει ο πεπτωκός άνθρωπος την κατά χάριν θέωσή του.

    Στον κόσμο, το πρόσωπο της μητέρας τιμάται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και η γιορτή αυτή θεσπίστηκε πριν 100 χρόνια στην Αμερική με σκοπό να καθιερωθεί στη συνέχεια να γιορτάζεται από όλα τα πολιτισμένα κράτη της γης. «Στην πατρίδα μας, ο επίσημος σχετικός εορτασμός καθιερώθηκε για πρώτη φορά το έτος 1928. Από τότε και μέχρι του έτους 1958 ο εορτασμός της μητέρας γινόταν κατά την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου, αφού η Κυρία Θεοτόκος είναι, ως γνωστόν, η Μητέρα των μητέρων. Από του έτους όμως 1959 και μέχρι σήμερα ο επίσημος σχετικός εορτασμός μετατέθηκε κακώς την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, προκειμένου η γιορτή αυτή να εορτάζεται από κοινού με όλους τους λαούς του Δυτικού κόσμου». (Ελ. Αθανασίου: «Η μητέρα μας γιορτάζει», Αθήναι 1964, σελ. 9). Διαβάστε Περισσότερα

paterikai.didxai

Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας στόν λόγο του Κατά Ἰουλιανοῦ”, λέγει γιά τήν φιλοσοφία: «Δέν ἀναδεικνύουν ἔνδοξο κι ἀξιομίμητο ἡ γεωμετρία καί ἡ ἀστρονομία καί οἱ ἄλλες παρόμοιες ἐπιστῆμες ἐκεῖνον πού ἄσκησε αὐτές, ἀλλά μόνη μᾶλλον ἡ ἀκριβής καί λεπτή καί ἄμεμπτη γνώση τοῦ Θεοῦ, καί τό ὅτι πρέπει νά φροντίζουμε τό ἀγαθό καί νά ἀπορρίπτουμε τό ἀντίθετό του, αὐτά θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι εἶναι τά καυχήματα τῆς γνήσιας καί ἀδιάβλητης φιλοσοφίας. Ἐνῶ τά τῶν Ἑλλήνων εἶναι ψυχρά, περιέχουν πολλή ματαιότητα καί κόπο ἱδρώτων γιά τό τίποτε»1.

Ὁ Μ. Βασίλειος μιλώντας γιά τήν ψυχή τῶν ἀλόγων ζώων, τονίζει: «Μή νομίζης ὅτι εἶναι ἀρχαιοτέρα ἀπό τήν ὕπαρξιν τοῦ σώματός των, μήτε ὅτι μένει διαπαντός μετά τήν ἀποσύνθεσιν τοῦ σώματος. Διῶξε μακριά τάς φλυαρίας τῶν “σοβαρῶν” φιλοσόφων, πού δέν ἐντρέπονται νά ὑποστηρίζουν, ὅτι αἱ ψυχαί των καί αἱ σκυλίσιαι ψυχαί εἶναι ὁμοειδεῖς μεταξύ τωνπού λέγουν ὅτι οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν κάποτε καί γυναῖκες καί θάμνοι καί ψάρια θαλασσινά. Ἐγώ δέ δέν λέγω μέν ὅτι ὑπῆρξαν ποτέ ψάριατό λέγω ὅμως καί τό ὑποστηρίζω ὅτι, ὅταν ἔγραφαν αὐτά τά πράγματα ἦσαν ἀλογώτεροι καί ἀπό τά ψάρια»2. Διαβάστε Περισσότερα

hqdefault

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Κοτσώνης, Καθηγούμενος της Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεωςτου Σωτήρος Σοχοῦ,  με θέμα την Φιλοκαλία μιλάει:

00_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
01_ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ_ΝΗΨΙΣ
11 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1ΤΟ ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
12 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 2 ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
15 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ)
16 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6 ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
18 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8 ΕΠΙΘΥΜΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ)
19 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 ΤΟ ΘΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
20 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 10 ΤΟ ΘΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΑΙΤΙΑ ΑΛΟΓΟΥ ΘΥΜΟΥ)
21 ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 11 ΤΟ ΘΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΥΜΟΥ)
Ο ΝΟΥΣ
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ)

37 ΑΡΧΕΊΑ – ΜΟΡΦΗ  MP3 – MEΓΕΘΟΣ 1.1 GB

TO  AΡΧΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ: (αποθηκεύουμε και αποσυμπιέζουμε το αρχείο .rar)

http://www.paterikoslogos.com/avraam/Gerontas.Ioannikios.Filokalia/gerontas_Iwannikios_Filokalia.rar

 ΠΕΡΙ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΡΗΜΙΤΩΝ
 ΠΕΡΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΤΩΧΕΙΑΣ
 ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 11
ΠΕΡΙ ΘΕΟΠΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΙΜΗΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΕΥΩΔΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΤΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 19
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 20 ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΔΑΚΡΥΩΝ
ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΕΡΙ ΝΟΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 25, ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΗΣ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΜΙΜΗΤΟΥ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΑΣ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΠΟΙΟΥΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 30 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 31, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΟΠΟΙΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 32
ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ
ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ
 ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ (ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
46 ΤΕΛΟΣ

δεξί κλικ – αποθήκευση προορισμού ως …
http://www.paterikoslogos.com/avraam/Gerontas.Ioannikios.Filokalia/Athoniko.Gerontiko.rar

http://www.paterikoslogos.com/avraam/Gerontas.Ioannikios.Filokalia/Athoniko.Gerontiko.2.rar
http://www.paterikoslogos.com/avraam/Gerontas.Ioannikios.Filokalia/Athoniko.Gerontiko.3.rar
http://www.paterikoslogos.com/avraam/Gerontas.Ioannikios.Filokalia/Athoniko.Gerontiko.4.rar

http://www.paterikoslogos.com/avraam/p_Iwannikios_Filokalia.rar

 

Αθανάσιος Γρηγοριάτης
Δανιήλ Κατουνακιώτης
Ιωακείμ Αγιαννανίτης
Καλλίνικος Ησυχαστής

Εκπομπές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής

sygagioreites

Το πρώτο τεύχος της σειράς ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, η οποία «φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια μερικούς από τους αφανείς αθλητές του πνεύματος, που λάμπρυναν τον Άθωνα κατά τον εικοστόν αιώνα». Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται η μορφή του παπα-Ιωακείμ Αγιαννανίτη (+1950), του αριστοκράτη αλλά και αγωνιστή μοναχού, που ύστερα από πολύχρονο και γόνιμο ιεραποστολικό έργο στην Αμερική, κατέφυγε στο γαλήνιο λιμάνι του Αγίου Όρους για να ζήσει «μόνος μόνω τω Θεώ».

Μια σεβάσμια μορφή με όλα τα γνωρίσματα των παλαιών οσίων πατέρων της Αιγυπτιακής Θηβαΐδας παρουσιάζεται σ” αυτό το τεύχος -ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου ιερομόναχος Αθανάσιος (+1953). «Ποίος ήτο ο μακαριστός Αθανάσιος Γρηγοριάτης; Τούτο μόνον απαντώ: Εάν ήμουν αγιογράφος και μου ανέθεταν την αγιογράφησιν ενός αγίου, του οποίου όμως τα χαρακτηριστικά ήσαν άγνωστα, θα διεζωγράφιζα ακέραιον τον άγιον ιερομόναχον Αθανάσιον» (γ. Θεόκλητος Διονυσιάτης).

17855f
Βιογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μελέτες, συγγράμματα και επιστολές του αγιασμένου και πνευματοφόρου γερο-Δανιήλ Κατουνακιώτη (+1929), ιδρυτή της περιώνυμης Μοναστικής Αδελφότητος των Δανιηλαίων. Προικισμένος με σπάνια φυσικά και πνευματικά χαρίσματα, υπήρξε μία από τις εκλεκτότερες φυσιογνωμίες του αγιορειτικού μοναχισμού, κοσμημένη από το Θεό με το χάρισμα του διδασκάλου της πνευματικής ζωής. Το φωτισμένο και διακριτικό πνεύμα του αποτυπώνεται σε πολυάριθμες πραγματείες και επιστολές, στις οποίες αναπτύσσονται σοβαρά πνευματικά και θεολογικά ζητήματα

Εκδότης: Ι. Μ. ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέγεθος συμπιεσμένου φακέλου 563 mb
Μορφή αρχείων mp3

Δεξί κλικ –αποθήκευση προορισμού ως…
http://www.paterikoslogos.com/avraam/peiraiki_ekklisia/sygxrones.agioreitikes.morfes.rar

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας γεννήθηκε πιθανῶς κατὰ τὸ 650 π.Χ., στὴν μικρὴ πόλη τῆς φυλῆς Βενιαμὶν Ἀναθώθ, βορειοανατολικὰ τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ πατέρας του ἦταν ἱερέας καὶ ὀνομαζόταν Χελκίας. Ἀνατράφηκε στὴν ἱερατικὴ αὐτὴ οἰκογένεια μὲ αὐστηρότητα. Μελετοῦσε τοὺς πρὸ αὐτοῦ Προφῆτες Ἡσαΐα καὶ Ὠσηέ. Νεότατος στὴν ἡλικία, περίπου 23 – 25 ἐτῶν, περὶ τὸ 627 – 625 π.Χ., καλεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸ προφητικὸ ἀξίωμα. Ἀνταποκρίνεται στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ ἔτσι τὸ ὄνομά του (Ἱερεμίας), ποὺ σημαίνει ὁ Θεὸς ἀνυψώνει ἢ καθιστᾶ, ἐκφράζει καὶ τὴν ἀποστολή του.
Κατάπληκτος ἀπὸ τὴν τιμὴ αὐτὴ ὁ Ἱερεμίας, ἀρνεῖται τὴν ὑψηλὴ τιμητικὴ κλήση, προβάλλοντας τὶς ἀσθενεῖς νεανικές του δυνάμεις. Ὁ Θεὸς ὅμως ἐνισχύει αὐτὸν ὑποσχόμενος, ὄχι ὑλικὲς ἀμοιβὲς καὶ τιμές, ἀλλὰ τὸ πολυτιμότερο ὅλων: τὴ βοήθειά Του. Ὁ Ἱερεμίας ὑπακούει.
Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας καθαγιάσθηκε πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος. Πράγματι, στὴν ἀρχὴ τοῦ προφητικοῦ του βιβλίου ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς τοῦ λέγει: «Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε».
Σὲ τέσσερις περιόδους δυνάμεθα νὰ διαιρέσουμε τὴν δημόσια δράση του. Πρώτον, ἐπὶ τοῦ βασιλέως Ἰωσίου πρὸ τῆς μετερρυθμίσεως (627 – 621 π.Χ.), δεύτερον, ἐπὶ τοῦ βασιλέως Ἰωακεὶμ μέχρι τοῦ Σεδεκίου (609 – 598 π.Χ.), τρίτον, ἐπὶ Σεδεκίου (598 – 586 π.Χ.) καὶ τέταρτον, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ Σεδεκίου.
Μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰσραήλ, τὸ βασίλειο τοῦ Ἰούδα, ὅπου βρισκόταν ὁ Προφήτης Ἱερεμίας, τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν Ἀσσυρίων, ὄχι μόνο πολιτικὰ ἀλλὰ καὶ θρησκευτικά. Ἡ πολυθεΐα τῶν Ἀσσυρίων εἶχε εἰσχωρήσει στοὺς Ἰουδαίους, διότι ὁ βασιλέας Μανασσῆς (693 – 639 π.Χ.) ἦταν ὑποτελὴς τῶν Ἀσσυρίων καὶ εἶχε παραδοθεῖ σὲ θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ σὲ εἰδωλολατρία. Ὅσες πόλεις ὑπῆρχαν στὴν Ἰουδαία, τόσοι ἦταν καὶ οἱ θεοί, ὅσοι οἱ δρόμοι τῆς Ἱερουσαλήμ, τόσα θυσιαστήρια τοῦ Βαάλ. Ὑπῆρχε ἡ εἰδωλολατρία τοῦ Μολὼχ μὲ τὰ ἀνθρώπινα θύματα. Στὶς αὐλὲς τοῦ ναοῦ ἦταν θυσιαστήρια τῶν Ἀσσυρίων θεῶν καὶ τὸ εἴδωλο τῆς Ἀστάρτης. Ὁ Ἱερεμίας, ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωσίου, ἀπὸ τὸ 627 π.Χ., ἐπέρχεται κατὰ τῆς πολυθεΐας κηρύσσοντας τὸν Ἕνα καὶ Μόνο Ἀληθινὸ Θεὸ καὶ στηλιτεύοντας τὴ διαφθορά. Ἐκτὸς τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἀνηθικότητας, ὁ Ἱερεμίας πολεμάει κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ τοὺς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι παραπλανοῦσαν τὸν λαὸ μὲ ψευδεῖς προφητεῖες. Ὁ Προφήτης διαισθάνεται κάποια μεταβολὴ τοῦ λαοῦ, κάποια μετάνοια, διότι στὴν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, ὁ λαὸς ἀπαντᾶ: «Ἰδού, πρὸς Σὲ ἔρχομαι». Ἡ μετάνοια ὅμως αὐτὴ ἦταν πρόσκαιρη λόγω τῆς ἀνομβρίας. Ὁ Προφήτης πονάει, ὑποφέρει. Περιέρχεται σὲ ἀπόγνωση. Ὅμως ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαντλεῖται. Ὁ Θεὸς συμβουλεύει τὸν Προφήτη νὰ ἐρευνήσει τὴν ὑπὸ τοῦ κακοῦ τρυγηθεῖσα ἄμπελο, τὸ λαό Του, μήπως εὕρει ρώγα σταφυλιοῦ, κάποιον ἄνθρωπο εὐσεβή, ἀτρύγητο ἀπὸ τὸ κακό. Ἔτσι τονίζεται ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Προφήτης δὲν βρίσκει δυστυχῶς καμία ρώγα σταφυλιοῦ ἀτρύγητη ἀπὸ τὸ κακό. Στὴν ἄκαρπη αὐτὴ προσπάθεια τοῦ Διαβάστε Περισσότερα

99278372Η σοφία των ασκητών πατέρων της εκκλησίας μας στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στην εκπομπή, «Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων».
Συλλογές αποσπασμάτων εκ των βίων και των διδαχών των Οσίων Ασκητών (Γεροντικό, Λειμωνάριο, Λαυσαϊκόν κλπ.)
• Αββά Δωροθέου : περί αποταγής
• Αββά Ησαΐου: περί αρετής
• Αγίου Εφραίμ του Σύρου
• Αγίου Ισαάκ του Σύρου
• Αγίου Νείλου του ασκητού: περί προσευχής και ακτημοσύνης
• Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
• Αγίου Ισαάκ Σύρου: Ασκητικά
• Αόρατος Πόλεμος: Αγίου Νικοδήμου
• Γεροντικό 1
• Γεροντικό 2
• Γεροντικό 3
• Για τον αββά Αμμούν
• Για τον ασκητή Σεραπίων
• Λειμωνάριο
• Λειμωνάριο για τον αββά Γρηγόριο
• Λόγια της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων 1
• Λόγια της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων 2
• Μαξίμου του ομολογητού λόγος ασκητικός
• Μοναχού Νείλου
• Οσίου Εφραίμ του Σύρου: Λόγος περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου – Συντέλειας
• Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης
• Οσίου Θεοφανούς του Εγκλείστου
• π.Παύλος: Όρος Σινά
• ΡΩΣΙΑ1
• ΡΩΣΙΑ 2
• Στάρετς Σέργιος
• Στάρετς Σέργιος: λογισμοί – διάκριση

για αποθήκευση όλων των αρχείων μαζί συμπιεσμένων: http://www.iskiriaki.com/peiraiki.ekklisia/logia.tis.erimou/didaxes1.rar

Μέγεθος: 342 MB (358.715.043 bytes)

Στους παρακάτω συνδέσμους, ένα παλαιότερο ( 3-10-2004), δίωρο πολύ ωραίο ήχητικό αφιέρωμα, από την Πειραϊκή Εκκλησία, με τον Άγιο να αφηγείται και να συμβουλεύει.

p.porfirios

 

http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por1.mp3

http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por2.mp3
http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por3.mp3
http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por4.mp3
http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por5.mp3
http://www.paterikoslogos.com/kixem/Agios.Porfyrios/por6.mp3

και ένα πρόσφατο βίντεο αφιέρωμα στον Άγιο, με ενσωματωμένη ομιλία του π. Σάββα του Αγιορείτη.
http://www.youtube.com/watch?v=HPEXdeegfPg

 

 

 

Γέροντος ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ – βιβλιογραφία

Γέροντος ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ – βιβλιογραφία

Να είναι τις χριστιανός σημαίνει να πιστεύη εις την ανάστασιν των νεκρών· να ελπίζη εις την υπό του ουρανίου Πατρός υιοθεσίαν ημών· να αποδέχηται την θείαν μορφήν της υπάρξεως· να γίνηται δια της δωρεάς της Πατρικής αγάπης ό,τι Αυτός ο Ίδιος είναι κατά την ουσίαν Αυτού, τουτέστι θεός. Τοιαύται είναι αι επαγγελίαι του Θεού και Πατρός εις ημάς τους πιστεύοντας εις Χριστόν Ιησούν ως τον Μονογενή και ομοούσιον Υιόν του Πατρός.
Είναι μεγάλη αμαρτία να μειώσωμεν την δοθείσαν εις ημάς εν Πνεύματι Αγίω αποκάλυψιν περί του Ανθρώπου περί του τρόπου δια του οποίου συνελήφθη ο Άνθρωπος εν τω νοΐ τού Θεού, πριν ή δημιουργηθή ο ορατός ούτος κόσμος. Η τιμωρία δια την αμαρτίαν ταύτην – της απιστίας εις την ανάστασιν – είναι ιδιαιτέρου χαρακτήρος. Αποτελεί την ιδίαν ημών αυτοκαταδίκην: Απορρίπτομεν το δώρον του Δημιουργού ημών. Δια τι όμως απορρίπτομεν τούτο;
Κυρίως και προ πάντων, διότι η Πατρική Δωρεά αποκτάται μετά μεγάλου κόπου και πολλών παθημάτων. Το θέμα τούτο είναι άκρως βαθύ.
Ποίος είναι εις θέσιν να παρουσιάση το έργον τούτο εναργώς εις τους ανθρώπους, τους ισταμένους επί διαφόρων επιπέδων συνειδήσεως και νοημοσύνης; Τίς δύναται να περιγράψη πρεπόντως τον εντελώς ιδιαίτερον ενθουσιασμόν τού πνεύματος ημών, όταν εν τω Φωτί της Θεότητος αποκαλύπτωνται εις ημάς αι πάνσοφοι οδοί του Ζώντος Θεού; Διαβάστε Περισσότερα

π. Εφραίμ από την Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, βιντ.ομιλία

Καλεσμένος από τον ιεραποστολικό σύλλογο «ΚΥΡΙΑΚΗ»,  ο π. Εφραίμ από την Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, αναπτύσει το θέμα του με τίτλο:  «Toδίπολο της τυραννίας».

Oπ. Εφραίμ  αναφέρθηκε στην σημασία των Πατέρων και του Πατερικού λόγου.  Εξήγησε τον τίτλο του θέματός του λέγοντας ότι ο άνθρωπος κυνηγώντας την ηδονή εισπράττει την αμαρτία, χωρίς να ξέρει πώς να ξεφύγει.
«Οι Πατέρες διδάσκουν την άσκηση, ως μέτρο λύτρωσης από την αμαρτία. Η άσκηση γίνεται  χάρις που οδηγεί τον άνθρωπο στην θέωση. Όσο κοπιάζει ο άνθρωπος τόσο του δίνει ο Θεός». Οι Πατέρες λένε χαρακτηριστικά: «Δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα».
Στο τέλος της  ομιλίας του, ο π. Εφραίμ απαντάει σε ερωτήσεις του ακροατηρίου.
Η ομιλία σε βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=4mSexy7tGdA

 

O π. Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης, μίλησε στη σχολή γονέων Κατερίνης την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010, με θέμα: «Ο γέροντάς μου ο π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ».

 p.AkakiosΣτην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης (Περισσότεροι από 700 άτομα), και μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης και μυσταγωγίας ο π. Ακάκιος μίλησε με συγκίνηση για τον γέροντά του και μεταξύ άλλων ανέφερε:

Έχω μιλήσει πολλές φορές αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ακροατήριο. Η ζωή μου κοντά στον γέροντα Πορφύριο ήταν μια πνευματική μυσταγωγία. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για το γέροντα Πορφύριο, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για έναν λαμπρότατο άγιο γεμάτο αρετές και μόνο. Ο γέροντάς μου ήταν θεοφόρος και άγιος.
Θα σας δώσω κάποια ζωντανά παραδείγματα των αρετών και της αγιότητάς του. Είμαι μάρτυρας ενός θαύματος μαζί του. Τον είδα ντυμένο μ’ ένα γαλάζιο φως, να ίπταται της γης και ν’ ακτινοβολεί ολόκληρος. Συνεχίζοντας ο π. Ακάκιος να περιγράφει τις εμπειρίες του κοντά στον γέροντα Πορφύριο ανέφερε ότι ξαναέζησε μαζί του το θαύμα της ακτινοβολίας του σώματός του και  της επικοινωνίας του με την ίδια την Παναγία. 
Ο π. Πορφύριος ήταν ένας ωκεανός χάριτος. Αλλά εμείς λίγες απ’ αυτές τις χάρες μπορούμε να μεταφέρουμε. Τρεις ήταν οι βασικότερες αρετές του. Η αγάπη, η ταπείνωση(υπακοή) και η ανεξάντλητη υπομονή του. 
Η αγάπη προς το Θεό του πατρός Πορφυρίου ήταν φλόγα θεϊκή. Αγάπη για τους ανθρώπους κι αγάπη, έρωτας για το Θεό, τον δημιουργό της κτίσης.  Αγάπη και υπακοή σε κάθε της μορφή καθώς επίσης και ατέλειωτη μοναχική άσκηση. Άσκηση τόση που στο τέλος της ζωής του έλεγε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει εν εμοί Χριστός». Η αγάπη όμως του γέροντα ήταν πελώρια και για τον πλησίον. Αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους και πέθαινε κάθε μέρα για τον συνάνθρωπό του. 
Η αρετή της ταπείνωσης είναι η γενεσιουργός όλων των χαρισμάτων. Υπάρχουν τα χαρίσματα δυνάμεως και τα χαρίσματα γνώσεως. Ο π. Πορφύριος τα διέθετε και τα δύο. Είχε ακόμα το χάρισμα της αντιλήψεως της ψυχής των συνανθρώπων του καθώς επίσης και το λεγόμενο διορατικό χάρισμα. Ο Θεός δίνει χαρίσματα πολλά μόνο στους ανθρώπους, που φτάνουν στην τελεία ταπείνωση. Ήταν τόσο ταπεινός, που θρηνούσε γιατί οι άνθρωποι τον θεωρούσαν άγιο. 
Για την υπομονή του τι να πούμε και τι ν’ αφήσουμε. Υπέμενε στωϊκά μέχρι τέλους τους φοβερούς πόνους από τον καρκίνο που είχε τα δέκα τελευταία χρόνια, πάντα δοξολογώντας το Θεό. Είχε ένα μαρτυρικό τέλος. Το τέλος ενός ταπεινού, υπομονετικού, γεμάτο αγάπη για τον άνθρωπο και το Θεό. Το τέλος ενός χαρισματικού, ενός άγιου ανθρώπου. Όταν ο π. Ακάκιος περιέγραφε τις τελευταίες στιγμές του γέροντος του, ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν το ακροατήριο το οποίο ζούσε την οσιακή κοίμηση του γέροντος Πορφυρίου ωσεί παρών.
πηγή: Πολίτης της Πιερίας (τοπική εφημερίδα).

Το βίντεο της ομιλίας: https://www.youtube.com/watch?v=tc0ceSUrz8w

 

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»

Έντυπο «Κυριακή»

Το κήρυγμα της Κυριακής και τα κηρύγματα μεγάλων εορτών του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, που δημοσιεύονται στο έντυπο «ΚΥΡΙΑΚΗ» κάθε εβδομάδα. (κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (κατά έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".