Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.30 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

Αβραάμ Σαλασίδης

εικόνα_Viber_2022-09-10_11-33-31-807

 

Τὸ καύχημα τῶν Χριστιανῶν.
Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει μέσα του μιὰ μεγάλη κακία, τὴν ὑπερηφάνεια. Ἡ ὑπερηφάνεια δὲν κρύβεται. Ὅπως ὁ καπνὸς ὅπου καὶ νὰ εἶνε βγαίνει, ἔτσι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος φαίνεται ἀπὸ τὴ ματιά, ἀπὸ τὸ περπάτημα, ἀπὸ τὸ ροῦχο του, ἀπ᾽ ὅλα. Φαίνεται προπαντὸς ἀπὸ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ λόγια του. Δὲν θὰ πῇ ποτέ εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πῇ «Δόξα σοι, ὁ Θεός». Αὐτὸς δοξολογεῖ ἕναν ἄλλο θεό, τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸς εἶνε ὁ θεός του, τὸ εἴδωλό του. Καυχᾶται συνεχῶς γιὰ τὸν ἑαυτό του…

–Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν τίποτα στὸν κόσμο, ποὺ ἀξίζει γι᾿ αὐτὸ νὰ καυχᾶται ὁ ἄνθρωπος; Ὄχι, ἀδέρφια μου. Γιὰ ὅσους πιστεύουμε, ὑπάρχει κάτι. Ποιό εἶνε αὐτό; Πέσετε νὰ τὸ προσκυνήσετε ἕως κάτω στὴ γῆ. Εἶνε ὁ τίμιος σταυρός! Αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα σήμερα• Ἂς καυχῶνται ἄλλοι γιὰ ἄλλα πράγματα, ἐγὼ καυχῶμαι μόνο γιὰ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ• «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»(Γαλ. 6,14).

–Γιατί ὅμως, ρωτᾷς, γιατί πρέπει νὰ καυχῶμαι μόνο γιὰ τὸ σταυρό; Τί εἶνε ὁ σταυρός;

⃝ Γι᾿ αὐτὸν ποὺ δὲν πιστεύει, δὲν εἶνε τίποτα. Γι᾿ αὐτὸν ποὺ πιστεύει στὸ Χριστό, εἶνε τὸ μεγαλύτερο πρᾶγμα. Ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ κλειδί. Μιὰ πόρτα, ἀδέρφια μου, ἦταν κλειστὴ ἐπὶ πέντε χιλιάδες χρόνια, ἡ πόρτα τοῦ παραδείσου. Τὴν ἔκλεισε ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, καὶ δὲν μποροῦσε κανείς νὰ τὴν ἀνοίξῃ. Πῆγαν πατριάρχες, προφῆτες, δίκαιοι, μὰ κανείς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν μπόρεσε ν᾿ ἀνοίξῃ τὴν πόρτα. Καὶ τὴν ἄνοιξε ἕνας λῃστὴς στὸ Γολγοθᾶ τὴν ὥρα τοῦ σταυροῦ. Τὴν ἄνοιξε μὲ κλειδὶ τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»(Λουκ. 23,42). Ἔτσι μπῆκε στὸν παράδεισο. Λοιπὸν ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ κλειδὶ ποὺ ὁ λῃστὴς ἄνοιξε τὸν παράδεισο.

⃝ Ὁ σταυρὸς τί εἶνε; Εἶνε τὸ κοφτερὸ σπαθί, ποὺ κόβει κεφάλια δαιμόνων. Ἅμα ἔχῃς τὸ σταυρὸ μαζί σου, δὲν φοβᾶσαι τίποτε. «Πέφτω κάνω τὸ σταυρό μου, καὶ ἄγγελος εἶνε στὸ πλευρό μου». Ναί, ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ σπαθὶ τοῦ Χριστιανοῦ ποὺ νικάει τὸ σατανᾶ.

⃝ Τί εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ; Εἶνε ἡ σφραγῖδα, ποὺ σφραγίζεται ὁ Χριστιανός. Σὲ κάθε πρᾶξι καὶ κάθε ἀκολουθία ποὺ γίνεται στὴν Ἐκκλησία (θεία λειτουργία, ὄρθρος, ἑσπερινός, ἱερὰ μυστήρια), σὲ κάθε τι ποὺ βάζει τὸ πετραχήλι ὁ παπᾶς, γίνεται σταυρός• εἶνε ἀπαραίτητη ἡ σφραγίδα τοῦ σταυροῦ. Ὅπως τὸ χαρτὶ ὁποιασδήποτε ἀρχῆς χωρὶς σφραγῖδα εἶνε ἄκυρο, ἔτσι καὶ γιὰ κάθε τι ποὺ κάνουμε στὴν Ἐκκλησία• ὁ σταυρὸς εἶνε ἡ σφραγίδα τῆς χριστιανοσύνης.

⃝ Τί εἶνε ὁ σταυρὸς ἀκόμα; Εἶνε, ἀδελφοί μου, ἡ σημαία μας. Πόσες σημαῖες ἔχει ἡ ἀνθρωπότης; Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη κυματίζουν πλῆθος σημαῖες μὲ διάφορα σήματα καὶ χρώματα. Ὅταν μιὰ μέρα ὅλες αὐτὲς οἱ σημαῖες θὰ ἔχουν καταργηθῆ, τότε θὰ κυματίζῃ μόνο μιὰ σημαία• ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου. «Ἐν τούτῳ νίκᾳ». Αὐτή εἶνε ἡ σημαία μας, μὲ τὴν ὁποία νικοῦμε οἱ Χριστιανοὶ μέσα στοὺς αἰῶνες.

⃝ Τί εἶνε ὁ σταυρός; Εἶνε τὸ σωσίβιο. Ὅπως ὅταν συμβῇ ναυάγιο, ἁρπάζει τὴ σανίδα ὁ ναυαγὸς καὶ σῴζεται, ἔτσι μέσ᾿ στὴν τρικυμία τοῦ κόσμου καὶ στὰ ἄγρια κύματα τῆς ζωῆς, ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ σωσίβιο ποὺ μᾶς σῴζει.

⃝ Τί εἶνε ἀκόμα ὁ σταυρός; Εἶνε τὸ δέντρο, ποὺ φύτεψε ὁ Χριστός μας στὸ Γολγοθᾶ. Δυὸ χιλιάδες χρόνια προσπαθεῖ ὁ διάβολος νὰ τὸ ξερριζώσῃ, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσῃ, γιατὶ εἶνε ποτισμένο μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ ὅ,τι εἶνε ποτισμένο μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, δὲν ξερριζώνεται. Ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ δέντρο τὸ ἀθάνατο, «ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα»(προεόρτ. ἀπολυτ. Χριστουγ. 20 Δεκ.)…

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη στο http://www.iskiriaki.com/entipa/filladio.kiriaki/2013/808-2.pdf

Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 61α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» και στον σύνδεσμο http://www.iskiriaki.com/mp3/61A.mp3 (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17). «Ἡ ἁμαρτία φίδι φαρμακερὸ»

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα μᾶς ὑπενθυμίζει, ἀγαπητοί μου, μιὰ παλιὰ ἱστορία, ποὺ ἔγινε πρὶν ἀπὸ χίλια πεντακόσα χρόνια, ὅταν ζοῦσε ὁ Μωυσῆς. Εἶνε ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη στοὺς Ἑβραίους, ἕνα λαὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἀγάπησε περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἄλλους. Τὸν εὐλόγησε, ἔκανε θαύματα γι᾽ αὐτόν· ἄνοιξε βράχια γιὰ νὰ τὸν ποτίσῃ, ἔβρεξε μάννα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ τὸν θρέψῃ, τὸν εὐεργέτησε μὲ μύριους τρόπους, μὲ ὅλα τ᾽ ἀγαθά. Καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς τί ἔκανε; εὐχαριστοῦσε τὸ Θεό; Ὄχι δυστυχῶς. Ἦταν ἀγνώμονες, ἀχάριστοι. Τὴ μπουκιὰ εἶχαν στὸ στόμα καὶ γόγγυζαν καὶ ἀσεβοῦσαν στὸ Θεό…

Καὶ ἦρθε ἡ τιμωρία. Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ διασκέδαζαν καὶ χόρευαν γυναῖκες καὶ ἄντρες, ἐκεῖ ποὺ μεθοῦσαν καὶ ἀσεβοῦσαν στὸ Θεὸ κι ἀντιμιλοῦσαν στὸν προφήτη Μωυσῆ – τί ἔγινε; Ξαφνικὰ ἀπ᾽ ὅλες τὶς πέτρες καὶ τὶς τρύπες τῆς γῆς βγῆκαν φίδια· φίδια πολλά, ἀναρίθμητα! Ἔπεφταν πάνω τους καὶ δάγκωναν ὅλους, παιδιά, γυναῖκες, ἄντρες, γέρους, νέους, νήπια. Ἦταν ὀχιὲς φαρμακερές· ὅποιον δάγκωναν σὲ λίγα λεπτὰ ξεψυχοῦσε. «Καὶ ἀπέθανε λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ», λέει ἡ Γραφή (Ἀρ. 21,6)…

Θρῆνος – κοπετός, καὶ δὲν προλάβαιναν νὰ θάβουν νεκροὺς στὴν ἔρημο. Θρηνώντας ἔλεγαν· «Κύριε ἐλέησον», «Θεέ μας, συχώρεσέ μας», «Κύριε ἐλέησον, σῶσε μας»!

Τοὺς λυπήθηκε ὁ Θεός. Κάλεσε τὸ Μωυσῆ καὶ τοῦ λέει· Ἔπρεπε νὰ μὴ μείνῃ οὔτε ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς· τέτοιο ἀγνῶμον γένος, τέτοια ἀχάριστη φυλή, ἔπρεπε νὰ ξεπατωθῇ, νὰ μὴ μείνῃ οὔτε σπόρος. Ἀλλὰ βλέπω τώρα τὰ δάκρυά τους, τοὺς λυπᾶμαι κι ἀποφάσισα νὰ τοὺς σώσω. Λοιπὸν «ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται» (ἔ.ἀ. 21,8). Πάρε χαλκό, λειῶσε τον στὸ καμίνι καὶ κάνε ἕνα φίδι χάλκινο-μπρούτζινο· μετὰ πάρε ἕνα ξύλο, δέσε πάνω του τὸ μπρούτζινο φίδι, στῆσε το στὴ μέση τοῦ καταυλισμοῦ σας στὴν ἔρημο, καὶ πές τους· Σᾶς λυπήθηκε ὁ Κύριος. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ στήθηκε πάνω στὸ ξύλο τὸ μπρούτζινο αὐτὸ φίδι, δὲν ὑπάρχει κίνδυνος. Ὅποιον τὸν δαγκώσῃ φίδι, δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τίποτ᾽ ἄλλο παρὰ νὰ γυρίσῃ, ὅπου κι ἂν βρίσκεται, νὰ ῥίξῃ τὸ βλέμμα του πάνω στὸ ξύλο, ν᾽ ἀτενίσῃ τοῦτο τὸ φίδι, κι ἀμέσως θὰ σωθῇ.

Αὐτὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ διήγησι τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἦταν μία προτύπωσις τοῦ τιμίου σταυροῦ. Εἶνε μία συμβολικὴ παράστασι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τοῦ κινδύνου ποὺ διατρέχει ἡ ἀνθρωπότης, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τοῦ μέσου μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς σῴζει τὸν κόσμο…

Ἀόρατα καὶ ὁρατὰ φίδια συνοψίζονται ὅλα σὲ μιὰ λέξι· ἁμαρτία, αὐτὴ εἶνε τὸ φαρμακερὸ φίδι. Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, τὸ λέει ἡ Γραφή· Μακριὰ ἀπ᾽ αὐτήν! «Ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας» (Σ.Σειρ. 21,2)…

Ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ καὶ στὴ θυσία του, ὅποιος καταφεύγει στὴν Ἐκκλησία του, ὅποιος ἀνοίγει καὶ μελετᾷ τὸ Εὐαγγέλιό του, ὅποιος ζῇ μὲ τὰ προστάγματά του, αὐτὸς σῴζεται ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνατο καὶ βρίσκει τὴν αἰώνια ζωή· ἀμήν.

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη στο http://www.iskiriaki.com/entipa/filladio.kiriaki/2022/2502-2.pdf

ΦΛΩΡΙΝΑ αφισα-page-001

 

Το πρόγραμμα

Εκκλησιασμός στην Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης όπου βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη στον προαύλιο χώρο της Μονής. Κέρασμα στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής. Ομιλία από τον Αρχιμ. π. Λαυρέντιο.

Περίπατος σε μια πολύ όμορφη περιοχή της πόλης της Φλώρινας δίπλα στο ποτάμι και τα καφέ, με τα ωραία παλιά σπίτια και αρχοντικά.

Μεσημέρι στο όμορφο και γραφικό Νυμφαίο. Επίσκεψη στο καταφύγιο της καφέ αρκούδας «Αρκτούρος».

Απογευματινό προσκύνημα στο νεότευκτο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος και Ευβούλης στο γραφικό Άγιο Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου, στα νότια του Νομού Φλωρίνης, σε μικρή απόσταση από τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας.

Περίπατος στον παραλίμνιο οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στη λίμνη Βεγορίτιδα (* εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος).

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 2351022183 – 6978701526 – 6974522783

π.A-σημ.ist_.-

Πῆγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μερικοὶ δημοσιογράφοι σ᾽ ἕνα ἄθεο κράτος. Οἱ κυβερνῶντες ἐκεῖ ἦταν ἄπιστοι, ἀλλὰ ὁ λαὸς εἶχε πίστι, πίστι ποὺ εὔκολα δὲν συναντᾷ κανεὶς ἀλλοῦ. Μπῆκαν στὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς πρωτευούσης καὶ τί εἶδαν• πλῆθος γυναῖκες, παιδιὰ καὶ ἄντρες. Μικροὶ – μεγάλοι, στέκονταν ὅλοι ὄρθιοι, καὶ δὲν ἀκουγόταν τσιμουδιά, λὲς κ᾽ ἦταν νεκροταφεῖο• ἄκρα ἡσυχία μέσ᾽ στὸ ναό. Ὅταν περνοῦσε τὸ Εὐαγγέλιο στὴ μικρὰ εἴσοδο κι ὅταν περνοῦσαν τὰ ἅγια στὴ μεγάλη εἴσοδο, οἱ πιστοὶ γονάτιζαν• ὅταν θύμιαζε ὁ παπᾶς, ἔσκυβαν τὸ κεφάλι. Τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω» τό ᾽λεγαν ὅλοι μὲ μιὰ φωνή. Τὸ σταυρό τους, ὅταν ἄκουγαν τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων, δὲν τὸν ἔκαναν βιαστικὰ σὰν παιχνίδι ὅπως κάνουν πολλοὶ ἐδῶ, ἀλλὰ ἤρεμα, σιγά, κανονικά.

Ἦταν φανερὸ ὅτι λατρεύουν μὲ πίστι. Ἐμεῖς ἐδῶ; Μπὲς στοὺς ναούς μας νὰ δῇς. Οὔτε τὸ σταυρό τους κάνουν σωστά• λὲς καὶ παίζουν μαντολίνο. Ἐνῷ ἡ πίστι μας εἶνε ζωντανή, ποῦ καταντήσαμε!

Πιστεύεις; ἔλα στὴν ἐκκλησιά• δὲν πιστεύεις; πήγαινε ὅπου θέ᾽ς. Μένετε πιστοὶ στὸ Χριστό, ἀδέρφια μου, ἁγνοὶ καὶ ἀμόλυντοι στὴ ζωή σας. Φράξτε τ᾽ αὐτιά σας καὶ μὴν ἀκοῦτε τὶς φωνὲς τῆς ἀπιστίας. Κρατῆστε ψηλὰ τὶς καρδιές, ὅπως οἱ πρόγονοί μας. Παρακαλεῖτε τὸν Κύριο νὰ μᾶς σῴζῃ διὰ τῆς Παναγίας Θεοτόκου. Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σκεπάζῃ καὶ θὰ μᾶς φυλάττῃ ἐκ παντὸς κακοῦ• ἀμήν.

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη στο http://www.iskiriaki.com/entipa/filladio.kiriaki/2022/2498.pdf
Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)
21 Αὐγούστου 2022. ” Ἔχεις τὸ Χριστό; Μὴ φοβᾶσαι!”.

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

(από logos.arnion.gr)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
1 Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον Λήψη
2 Ἡ Γυνή καί τό Θηρίον (Ἀποκάλυψις κέφ 17) Λήψη
3(α) Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός Λήψη
3(β) Ἀλλάξτε δρόμο Λήψη
3(γ) Σκληροτράχηλοι Λήψη
4 Ἡ Θαυματουργός Προσευχή Λήψη
5 Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες Λήψη
6 Ὁ Μέγας Φώτιος Λήψη
7(α) Ὑπάρχει Θεός Λήψη
7(β) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος Λήψη
7(γ) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
8(α) Καθαροί στήν σκέψη Λήψη
8(β) Λόγια – Ἔργα – Πίστις Λήψη
8(γ) Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
9(α) Σπόρος – Λόγος Λήψη
9(β) Ὑπάρχει Ψυχή Λήψη
9(γ) Ὀσαννά Λήψη
9(δ) Προσεύχεσθε Λήψη
10(α) Ἐπί Γῆς Εἰρήνη Λήψη
10(β) Μέγας Βασίλειος-Μόδεστος Λήψη
10(γ) Ἰορδάνης – Δάκρυα Λήψη
11 Ἕνας ἀστροναύτης τοῦ Πνεύματος Λήψη
12 Περί βλασφημίας Λήψη
13 Ἡ Πίστις τῶν ἡρώων τοῦ 1821 Λήψη
14 Μήπως εἴμεθα χλυαροί Λήψη
15 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στήν ἐποχή μας Λήψη
16 Ἡ ἀξία τῶν Χριστιανικῶν ὁμάδων Λήψη
17 Ἕνα πετραδάκι Λήψη
18 Ἀγωνίζεσθε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Λήψη
19 Οἱ Τσιγκάνοι Λήψη
20 Οἱ ἄπιστοι ἔναντι τοῦ Χριστοῦ Λήψη
21 Ὁ διωγμός τῶν Εὐσεβῶν Λήψη
22 Τό τέλος τῶν ἀσεβῶν Λήψη
23 Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις Λήψη
24 Τρεῖς τηλεοράσεις Λήψη
25 Ὁ Κατακλυσμός Λήψη
26 Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
27 Ἕνας διάλογος Λήψη
28 Ἐκλογαί – Ἐκκλησιαστική περιουσία – Διαζύγιον Λήψη
29 Τό γῆρας Λήψη
30 Γιατί δέν ὑπογράφω διαζύγιον Λήψη
31 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί οἱ ἐχθροί του Λήψη
32 Ἔρχεται πείνα Λήψη
33 Ἡ εἰδωλολατρία τότε καί τώρα Λήψη
34(α) Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς Λήψη
34(β) Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος Λήψη
34(γ) Ἡ ἱστορία τοῦ Σταυροῦ Λήψη
35 Ὁράματα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη Λήψη
36 Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας Λήψη
37(α) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
37(β) Ὁ Ἅγιος Γεώργιος – Ὁμολογηταί Λήψη
37(γ) Μικροί Ἀπόστολοι Λήψη
38 Ὁ Σταυρός Νικᾶ Λήψη
39 Οἱ Πατέρες Λήψη
40(α) Οἱ Ἄσωτοι Λήψη
40(β) Ἡ Μέλλουσα Κρίσις Λήψη
40(γ) Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἤν Οὗτος Λήψη
41 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Λήψη
42(α) Οὐκ ἐξέστι σοί Λήψη
42(β) Καί ὁ Κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω Λήψη
42(γ) Μήν Μεριμνᾶτε Λήψη
43 Θρησκευτικός ἤ πολιτικός γάμος Λήψη
44 Μιά γυναίκα ὑπόδειγμα Λήψη
45 Ὀρθοδοξία Λήψη
46(α) Χαιρετισμοί – Χαρά Λήψη
46(β) Χαιρετισμοί – Ἀνόρθωσις Λήψη
46(γ) Χαιρετισμοί -Ὕμνος ἅπας ἰττᾶται Λήψη
47 Ἡ δύναμις τοῦ Θείου Λόγου Λήψη
48 Θρησκευτική ἀδιαφορία Λήψη
49 Τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα Λήψη
50 Τίς Ἔνοχος Λήψη
51 Ἕνα αἶσχος Λήψη
52 Τί μας λείπει Λήψη
53 Ὀρθοδοξία τό καύχημά μας Λήψη
54 Ὀρθοδοξία – Ὀρθοπραξία Λήψη
55 Ὀρθοδοξία – Χιλιασμός Λήψη
56 Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσης Λήψη
57 Οἱ δυό ἀστέρες Πατρίς-Οἰκογένεια Λήψη
58 Ὁ τρίτος ἀστήρ ἡ Θρησκεία Λήψη
59 Ἕνας κοινωνικός ἀναμορφωτής Λήψη
60 Εἰκών ἀμετανόητου ἀνθρώπου Λήψη
61 Μέσα συντελεστικά πρός μετάνοιαν Λήψη
62 Μνήσθητί μου Κύριε Λήψη
63 Περί ἁμαρτίας Λήψη
64 Ἡ ἁπλότις τοῦ Χριστοῦ Λήψη
65 Πιστεύουμεν Λήψη
66 Τό ράσο στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους Λήψη
67 Ἡ Πρώτη Ἐντολή Λήψη
68 Ἡ Δευτέρα Ἐντολή Λήψη
69 Ἡ Τρίτη Ἐντολή Λήψη
70 Ἡ Τετάρτη Ἐντολή Λήψη
71 Πειθαχείν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις Λήψη
72 Ὑπακοή εἰς τόν Θεόν Λήψη
73 Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω Λήψη
74 Ἐξομολόγησις Λήψη
75 Ἅγιος Ἰγνάτιος – Ἀνθρωπαρέσκεια Λήψη
76 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
77(α) Θεία Εὐχαριστία Λήψη
77(β) Πλεονεξία Λήψη
78 Ἀπαραίτητον φάρμακον Λήψη
79 α) Ἁγία Μόνικα β) Ἅγιος Χαράλαμπος Λήψη
80 Χαρά Λήψη
81 α) Χοροί β) Φαρισσαϊσμός Λήψη
82 Ὁ Νυμφίος – Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς Λήψη
83 α) Μεγάλη Πέμπτη β) Τί ἐποίησας Λήψη
84(α) Φῶς Χριστοῦ Λήψη
84(β) Λάζαρος Λήψη
85 Μιά τολμηρή ἰδέα Λήψη
86 Ἔχω κλῆρον – Νέον κλῆρον Λήψη
87 Γιατί κατεστράφη ἡ Μικρά Ἀσία Λήψη
88 Οἱ τρεῖς πτώσεις Λήψη
89 Ὁ κόκκινος δράκων τῆς Ἀποκαλύψεως Λήψη
90 Δίκη παγκόσμιος Λήψη
91 Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς Λήψη
92 Περί Μετανοίας Λήψη
93 Τό θάρρος τοῦ Τυφλοῦ Λήψη
94 Εἴμεθα θρησκευτικόν Ἔθνος Λήψη
95 Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Λήψη
96 Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Λήψη
97 Τέκνα ὀργῆς τέκνα κατάρας Λήψη
98 Τρεῖς κατηγορούμενοι Λήψη
99 Νιτσεβό Λήψη
100 Τό Θεῖο Βρέφος Λήψη

 

 (Ὁμιλίες ἀπό 101 ἕως 208)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
101 Ὁ πνευματισμός Λήψη
102 Ἡ δίψα τῆς Ψυχῆς Λήψη
103 Ἕνας πλούσιος πού ἔγινε φτωχός Λήψη
104(α) Ἡ Ἀγάπη Λήψη
104(β) Στρατιῶτες Χριστοῦ Λήψη
105(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
105(β) Τά Πάθη Του Λήψη
106(α) Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου Λήψη
106(β) Ὁ Λόγος Λήψη
107(α) Συγχώρεσις Λήψη
107(β) Ἡ Πηγή τῆς Χαρᾶς Λήψη
108 Μᾶς διδάσκουν τά Ἔθνη Λήψη
109 Τό φοβερότερον ἡφαίστειον Λήψη
110(α) Αὐτογνωσία Λήψη
110(β) Τό Μέγα Ἔλεος Λήψη
111 Αὐτογνωσία Λήψη
112 Ραντιεῖς μέ ὑσσώπω Λήψη
113 Καρδίαν Καθαράν (ἀ” μέρος) Λήψη
114 Καρδίαν Καθαράν (β” μέρος) Λήψη
115 Διδάξω ἀνόμους τᾶς ὁδούς Σου Λήψη
116 Ρύσε μέ ἐξ αἱμάτων Λήψη
117 Ταπεινή Καρδία Λήψη
118 Ἡ φωτογραφία μας Λήψη
119 Οἱ Τρεῖς φίλοι Λήψη
120 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Παντοδύναμος Λήψη
121 Ἑνωτικοί καί ἀνθενωτικοί Λήψη
122 Κάτω τά χέρια ἀπό τήν Ἐκκλησία Λήψη
123 Ἀγώνας γιά μία Ἐλεύθερη Ἐκκλησία Λήψη
124 Ἐντυπώσεις ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη Λήψη
125 Ὑπάρχει δίψα Δικαιοσύνης Λήψη
126 Ἀπό τήν ζωή μου ὡς Ἱεροκήρυκος Λήψη
127 Τά δυό Θαύματα Λήψη
128 Τό ἐστεμμένον Θηρίον τῆς Ἀποκαλύψως Λήψη
129 Τακτική Ἀγῶνος Λήψη
130 Εὐχαριστία καί δυσάρεστα Λήψη
131 Σιωνισμός – Μία λερναία ὕδρα Λήψη
132 Τρελλός Λήψη
133 Κρυπτοχριστιανοί Λήψη
134 Ψευδοχριστιανοί Λήψη
135 Ὀλίγοι θά νικήσουν Λήψη
136 Ὑποδείγματα ἠρωϊκής ἀντιστάσεως Λήψη
137 Ἕλληνες μή βλασφημεῖτε Λήψη
138 Ἐθνική αὐτοκτονία Λήψη
139 Τό Εὐαγγέλιον ἀνεφάρμοστον Λήψη
140 Ἀναμνήσεις Λήψη
141 Ὑπόδειγμα Ἱεραποστολικῆς Δράσεως Λήψη
142 Ἡ Θεία Κοινωνία Λήψη
143 Ποιούς θά ψηφίσετε Λήψη
144 Ὄχι τήν Κυριακή Λήψη
145 Διδάγματα ἐξ Ἀλβανίας Λήψη
146 Τρεῖς Προφῆται Λήψη
147 Ταπείνωσις – Μετάνοια – Κρίσις Λήψη
148 α) Ὑπαπαντή β) Ἐπιτρέπεται Λήψη
149(α) Νηστεία Λήψη
149(β) Συγχώρεσις Λήψη
150(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
150(β) Ἀκάθιστος Ὕμνος Λήψη
151 Ὀρθοδοξία-Εἰκόνες Λήψη
152 α) Ὁ ἄφθαστος β) Οἱ ἄφωνοι ρήτορες Λήψη
153 Τό μεγαλύτερο κακό Λήψη
154 Ἡ ἀλήθεια γαί τήν ψυχή Λήψη
155 Ἡ Μητέρα τῶν Ἀρετῶν Λήψη
156(α) Ἕνας καθρέπτης Λήψη
156(β) Τό πρώτον Λήψη
157(α) Ἡ Παρθενία Λήψη
157(β) Ἑλλάς, Δεύρω ἔξω Λήψη
158 Τό Μέγα Μυστήριον Λήψη
159(α) Οὐαί Ὑμίν Λήψη
159(β) Ἐν πολλαίς ἁμαρτίαις Λήψη
160(α) Ἡ φιλαργυρία Λήψη
160(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
161 Ὁμιλίαι εἰς Πάρον Λήψη
162 Ἀπαντῶ εἰς τούς κατηγόρους μου Λήψη
163 Ὄχι εἰς τόν Ἀγγελόπουλον καί Σία Λήψη
164 Οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ Λήψη
165 Φιάλαι Ἀποκαλύψεως Λήψη
166 Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον Λήψη
167(α) Αἰώνια λύτρωση Λήψη
167(β) Ὁ Κύριος Ἐγγύς Λήψη
168(α) Ἡ Ξηρανθεῖσα Συκῆ Λήψη
168(β) Ὁ Χιτών Λήψη
169 α) Ὁ γογγισμός β) Οἱ δυό μαθήτριαι Λήψη
170(α) Χριστιανοί Λήψη
170(β) Σεισμός Λήψη
171(α) Ἅγιο Πνεῦμα Λήψη
171(β) Ὁ ἐμπαιγμός Λήψη
172(α) Συνείδησις Λήψη
172(β) Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Λήψη
173 Δυό ἀστέρια τῆς καρδίας μας Λήψη
174 α) Μιμηταί τοῦ Παύλου β) Προλήψεις Λήψη
175 α) Αἱρετικοί β) Διχόνοια Λήψη
176 Τό Τίμιον Ὄνομα Λήψη
177 Ρεκόρ ἁμαρτιῶν Λήψη
178 Ὅλοι στόν Ἀγώνα Λήψη
179(α) Περί Μακροθυμίας Λήψη
179(β) Πρόσεχε Λήψη
180(α) Ἐξέλθετε Λήψη
180(β) Πορνικοί ἄνθρωποι Λήψη
181(α) Περί πορνείας Λήψη
181(β) Ὑπνοβάτες Λήψη
182(α) Συνείδησις Λήψη
182(β) Πίστις Λήψη
183(α) Τό Εὐαγγέλιο Λήψη
183(β) Ταπεινοί στόν Θρόνο Λήψη
184(α) Περί Ὑπακοῆς Λήψη
184(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
185 Μία Χρυσοστομική ἀνθοδέσμη Λήψη
186 Ἕνας μεγάλος κίνδυνος Λήψη
187 Ἕνα φοβερό ἁμάρτημα Λήψη
188 Ποῦ εἶναι ἡ Ἐνότις Λήψη
189 Τά ζῶα διδάσκουν Λήψη
190(α) Καρποφόρα δένδρα Λήψη
190(β) Περί θλίψεως Λήψη
191(α) Στήν φυλακή Λήψη
191(β) Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ Λήψη
192(α) Οἱ Ἅγιοι Πάντες Λήψη
192(β) Τά κρυπτά Λήψη
193 α) Ὁ Εὐεργέτης β) Δικαίωση Λήψη
194(α) Καιρῶ δεκτῶ Λήψη
194(β) Τί καυχᾶσαι Λήψη
195(α) Τό Εὐαγγέλιον Λήψη
195(β) Ὁ Ἅγιος Φίλιππος Λήψη
196 α) Οἰκοδομῆ β) Χωράφι Λήψη
197(α) Προφάσεις Λήψη
197(β) Ἡ Μεγαλύτερη δύναμη Λήψη
198(α) Μακροθυμία-Βλασφημία Λήψη
198(β) Τήν Πίστην τετήρηκα Λήψη
199(α) Μετανοεῖτε Λήψη
199(β) Τό παράπονο τοῦ Χριστοῦ Λήψη
200(α) Ὑπερηφάνεια Λήψη
200(β) Ἄσωτοι Λήψη
201(α) Φοβερή ἡμέρα Λήψη
201(β) Τρεῖς λέξεις Λήψη
203 Πίστις καί Λογική Λήψη
204 Διπλή ἑορτή Λήψη
205 Ἡ ἀρετή τῆς Ἐλπίδος Λήψη
206 Τό μέγιστον ἀγαθόν ἡ Ἀγάπη Λήψη
207 Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῶν σεισμῶν Λήψη
208 Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός ἀναβλέπει Λήψη

Στον παρακάτω σύνδεσμο για όσες ομιλίες έχουν αναρτηθεί προς το παρόν:

http://iskiriaki.com/wordpress/archives/11812

Ευχαριστούμε θερμά την Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης για την παραχώρηση των ομιλιών του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ὡς ἀρχιμανδρίτου, ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ ἀκουστικὰ σὲ 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs) στὴ σειρὰ «Φωνὴ βοῶντος».  Οι ομιλίες (όσες έχουν αναρτηθεί προς το παρόν) εἶναι διαθέσιμες σὲ ψηφιακὴ μορφὴ εδώ στήν ἱστοσελίδα του συλλόγου μας  και στο viber στην κοινότητα του συλλόγου. Συνδεθείτε στην ομάδα «ΚΥΡΙΑΚΗ» ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ https://invite.viber.com/?g2=AQB9u5bUcIxRaUoAZ1w7yQ%2BH9ogNB3jfLIHx6yEWZsvksvfbSKqYm2%2BHTQG%2BKhnj στο Viber

Για τὴν νέα σειρά ἡχητικῶν ὁμιλιῶν «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» σε cd (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)

1-2

«ΚΥΡΙΑΚΗ». ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Χαίρετε
Σας περιμένουμε στον αγιασμό των συνάξεων της νέας κατηχητικής και εκκλησιαστικής χρονιάς, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, στον Ι.Ν.Αγ. Χαραλάμπους Κατερίνης, όπου:
Στις 6.00 μ.μ. θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού και ο Αγιασμός
και στην συνέχεια
Ομιλία από τον αρχιμ. π. Εφραίμ Ανθίμου, στην αίθουσα του ναού, με θέμα: “Προσανατολισμοί στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους”.
Θα ακολουθήσει η κλήρωση της λαχειοφόρου του καλοκαιριού και θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα συνάξεων και δραστηριοτήτων του συλλόγου για το νέο εκκλησιαστικό έτος.

εικόνα_Viber_2021-10-04_21-23-33-972

Ημερήσια Προσκυνηματική εκδρομή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί της Κυριακής και αναχώρηση από τον Ι.Ν. Θείας Αναλήψεως.
Εκκλησιασμός στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης. Υπαίθριο αρχονταρίκι και φιλοξενία από την Καθηγουμένη Θεολογία μοναχή.
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Βογατσικού Καστοριάς.
Άφιξη στην Καστοριά το μεσημέρι. Περίπατος στην λίμνη και στο γραφικό Ντολτσό.
Απογευματινό προσκύνημα στην ανδρική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Δρυοβούνου-Βοΐου-Κοζάνης. Επιστροφή.
Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιβάτες στο λεωφορείο θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών. Εξαιρούνται όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι έχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2351022183 – 6978701526 – 6974522783

fyl.kiriaki

Τα κηρύγματα του μήνα, των Κυριακών,  του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. (Για τα έντυπα του τρέχοντος μήνα πατήστε στην δεξιά πλαϊνή στήλη ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ)

 

fyl.kiriaki

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

«ΚΥΡΙΑΚΕΣ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΜΑΪΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ MAΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ 2021

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

εικόνα_Viber_2021-01-10_11-21-00-005

Ρώτησε κάποιος Προσκυνητής τον Άγιο Παΐσιο:

Μας ακούει η Παναγία γέροντα όταν της μιλάμε;

Ο γέροντας του απάντησε:
«Πως δεν ακούει ευλογημένε.
Ἐνα Υπεραγία Θεοτόκε βοήθησέ με, να πεις
είναι σαν να την τραβάς από το φουστάνι.
Θα γυρίσει πίσω να δει τι θέλεις»

εικόνα_Viber_2021-01-02_12-17-26-321

Όλη η τέχνη είναι αυτή ακριβώς.
Είτε περπατάς είτε κάθεσαι, είτε στέκεσαι, είτε εργάζεσαι, είτε βρίσκεσαι στην εκκλησία, άσε τη προσευχή αυτή να γλιστρήσει από τα χείλη σου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» με τη προσευχή αυτή στην καρδιά σου θα βρεις εσωτερική ειρήνη και γαλήνη σώματος και ψυχής.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

εικόνα_Viber_2020-12-31_13-52-47-308Χριστιανοί μου, πριν αρχίσουν να μαζεύονται τα πρώτα σύννεφα, αμέσως να αρπάξουμε το κομποσκοίνι και να τρέχουμε με την ευχούλα και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μπροστά στα εικονίσματα ή σε μια κρυφή γωνιά. Να αφήσουμε τις κουβέντες τις πολλές, τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις, που μπορεί να προκαλέσουν ένταση και παρεξηγήσεις μέσα σ’ ένα σπίτι αλλά και μεταξύ μας, που δε λέμε ούτε καλημέρα, που ο ένας γυρίζει την πλάτη στον άλλον, και έτσι λοιπόν να έχουμε εντάσεις μεταξύ ημών των χριστιανών που εκκλησιάζονται και στον ίδιο ναό…
ΠΑΤΗΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Η «ΚΥΡΙΑΚΗ» δημιούργησε στο Viber  την ”KΥΡΙΑΚΗ “ ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Επίσημη Κοινότητα) ώστε  όσοι αποδέχονται το αίτημα του Viber, να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν στις συζητήσεις των μελών μέσα από την εφαρμογή στο κινητό ή και στον Η/Υ. Με περίπου 2000 μέλη η κοινότητα «ΚΥΡΙΑΚΗ» αποτελεί πλέον έναν άμεσο τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Συνδεθείτε στην ομάδα «ΚΥΡΙΑΚΗ» ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ https://invite.viber.com/?g2=AQB9u5bUcIxRaUoAZ1w7yQ%2BH9ogNB3jfLIHx6yEWZsvksvfbSKqYm2%2BHTQG%2BKhnj στο Viber

Επισκεφτείτε και το κανάλι μας στο youtube για βιντεοσκοπημένες ομιλίες και ζωντανές μεταδόσεις: https://www.youtube.com/user/abraamsalasidis/videos

 

ΑΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-Ο-ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

 

Τὸν πέμπτο(5ο) αἰῶνα μ.Χ. στὴν Κωσταντινούπολι, ἐπὶ Λέοντος Σοφοῦ, ζοῦσε ἕνα εὐσεβὲς ἀντρόγυνο. Ὁ σύζυγος, ὁ Εὐτρόπιος, κατεῖχε μεγάλο ἀξίωμα στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἦταν συγκλητικός. Ἡ σύζυγός του Θεοδώρα ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες κυρίες τῆς κοινωνίας.

Καρπὸς τοῦ γάμου τους ἦταν τρία ἐκλεκτὰ παιδιά, ποὺ μαθήτευσαν κοντὰ στοὺς καλύτερους δασκάλους. Τὰ δύο ἔγιναν ἀξιωματοῦχοι. Ὁ τελευταῖος, ὁ Ἰωάννης, ἐνῷ κανεὶς θὰ περίμενε νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο, δὲν τοὺς ἀκολούθησε. Ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια μέσα του ἄναψε ἕνας μεγάλος ἔρωτας γιὰ τὸ Θεό. Ἀπὸ νωρὶς τὸ παιδὶ δείχνει τί ὄνειρα ἔχει. Ἔτσι καὶ ὁ μικρὸς Ἰωάννης ἔδειχνε τὴν κλίσι του. Κάθε Κυριακὴ πρῶτος στὴν ἐκκλησία, μὲ μάτια καὶ αὐτιὰ προσηλωμένα στὴ θεία λειτουργία. Καὶ στὸ σπίτι, ἀπ᾽ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του, αὐτὸς ἀγαποῦσε περισσότερο καὶ ἤθελε ν᾽ ἀκούῃ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.

Χαρακτηριστικὸ εἶνε καὶ τὸ ἑξῆς. Τότε τὰ βιβλία ἦταν σπάνια· δὲν ἦταν ὅπως τώρα, ποὺ τ᾽ ἀγοράζεις μὲ λίγα χρήματα. Δὲν ὑπῆρχε τυπογραφία, τὰ βιβλία ἦταν πανάκριβα. Ὁ μικρὸς Ἰωάννης ὅμως ἤθελε τὸ Εὐαγγέλιο νὰ μὴν τ᾽ ἀκούῃ μόνο στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ τό ᾽χῃ καὶ στὸ προσκέφαλό του. Ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στὸ προσκέφαλό του εἶχε τὸν Ὅμηρο, ἔτσι αὐτὸς ἤθελε νά ᾽χῃ τὸ Εὐαγγέλιο. Ζήτησε λοιπὸν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ἕνα Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖνοι πλήρωσαν καλλιγράφο, ἔδωσαν χρήματα πολλὰ γιὰ νὰ γράψῃ ὁλόκληρο τὸ Εὐαγγέλιο μὲ ὡραῖα γράμματα, τὸ ἔδεσαν, τὸ χρύσωσαν, τὸ στόλισαν, καὶ τὸ ἔδωσαν στὸ παιδί τους.

Ἔτσι, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διάβαζε, ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης στὸ Χριστὸ μεγάλωνε. Καὶ φούντωσε ἀκόμη πιὸ πολὺ ὅταν ἀπὸ ᾽κεῖ πέρασε ἕνας ἀσκητής, ποὺ πήγαινε γιὰ προσκύνημα στὰ Ἰεροσόλυμα. Αὐτὸς τοῦ μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή, τὴν προσευχὴ καὶ τὸν μοναχικὸ βίο. Ὁ Ἰωάννης χάρηκε τόσο πολύ, ὥστε τοῦ ζήτησε ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ προσκύνημα νὰ τὸν πάρῃ μαζί του στὸ μοναστήρι. Ὁ ἀσκητὴς αὐτὸς ἀνῆκε στὴ μονὴ τῶν Ἀκοιμήτων, τῆς ὁποίας τὰ ἐρείπια σῴζονται. Ἡ μονὴ αὐτὴ ἦταν ξακουστή· ἐκεῖ, ὅποια ὥρα κι ἂν πήγαινες, πρωὶ – μεσημέρι – βράδυ – μεσάνυχτα, ἄκουγες ψαλμῳδίες, δὲν σταματοῦσε ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία στὸ Θεό. Οἱ καλόγεροι κρατοῦσαν βάρδιες, ὅπως οἱ στρατιῶτες στὰ φυλάκια τῶν συνόρων κι ὅπως οἱ ἐργάτες στὰ ἐργοστάσια. Ἦταν ἕνα αὐστηρὸ μοναστήρι….

Ἐκεῖ λοιπὸν ἤθελε νὰ πάῃ ὁ Ἰωάννης. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἦταν μικρὸς καὶ οἱ γονεῖς του, μολονότι εὐσεβεῖς, δὲν θὰ τοῦ ἔδιναν τὴν ἄδεια, γι᾽ αὐτὸ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸ σπίτι κρυφά. Ὅσοι εἶστε γονεῖς, μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴ λύπη τῶν γονέων του. Ἀνησύχησαν, βγῆκαν νύχτα στοὺς δρόμους ψάχνοντας, μὰ πουθενὰ ὁ Ἰωάννης. Τὸ πρωὶ ὁ πατέρας κινητοποίησε στρατό· ἔψαξαν σὲ λιμάνια, δρόμους, βουνὰ – φαράγγια, μὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν βροῦν. Ὁ πόνος τους μεγάλος, ἡ ὀδύνη ἀπερίγραπτη. Καὶ ὁ Ἰωάννης; Ἔφτασε ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμοῦσε. Καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του τὸν δέχτηκαν στὸ μοναστήρι. Καὶ πρόκοψε στὴ μοναχικὴ ζωή· ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴν ἄσκησι, τὴ νηστεία, τὴν προσευχή, γιὰ ὅλα τ᾽ ἀγωνίσματα.

Μὰ ἕνα «σκουλήκι» τὸν ἔτρωγε μέσα του, δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ. Εἶχε φύγει κρυφά, εἶχε λυπήσει τοὺς καλοὺς γονεῖς του, κι αὐτὸ τό ᾽χε βάρος στὴν ψυχή. Ὁ χρόνος περνοῦσε, μὰ ὁ πόνος του δὲν γιατρευόταν. Γι᾽ αὐτὸ τελικά, χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν καλογερική, χωρὶς ν᾽ ἀθετήσῃ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε μπροστὰ στὸ Χριστό, ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ ἡγουμένου νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ πατρικό του. Μιὰ μέρα, ἀφοῦ πῆρε τὴν εὐχὴ τοῦ ἡγουμένου καὶ ὅλης τῆς ἀδελφότητος, ξεκίνησε.

Μεγάλος πιὰ καὶ ἀγνώριστος ἀπὸ τὴν ἄσκησι καὶ τὴν κακοπάθεια, νάτον κ᾽ ἐπιστρέφει. Στὸ δρόμο συνάντησε ἕνα ζητιάνο κουρελιάρη· βγάζει τὰ ροῦχα του, τοῦ τὰ δίνει, παίρνει τὰ ῥάκη τοῦ ζητιάνου καὶ τὰ φοράει αὐτός. Ξυπόλητος καὶ ταλαιπωρημένος πλησίασε στὸ σπίτι καὶ χτύπησε τὴν πόρτα. Τὰ σκυλιὰ γαύγισαν, βγῆκαν οἱ ὑπηρέτες, μὰ δὲν τὸν γνώρισαν. Οὔτε οἱ γονεῖς του τὸν ἀναγνώρισαν. Μὴ σᾶς φανῇ παράξενο.

Θυμᾶμαι μικρὸς στὸ χωριό μου, ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία τὰ παιδιὰ ποὺ πολέμησαν κ᾽ ἔφτασαν ὣς τὴν Ἄγκυρα. Ἦρθαν σκελετωμένα, κουρελιασμένα, ἐλεεινὰ – τρισάθλια. Δὲν τὰ γνωρίσαμε ὄχι ἐμεῖς οἱ χωριανοί, μὰ οὔτε οἱ μανάδες τους. Ἔτσι καὶ τὸν Ἰωάννη. Ἡ μάνα κι ὁ πατέρας του τὸν συμπάθησαν σὰν ἕνα ξένο. Αὐτὸς ζήτησε μόνο νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ κάνῃ μιὰ καλύβα στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς τους καὶ νὰ μείνῃ ἐκεῖ. Καὶ ἔμεινε κλεισμένος ἐκεῖ τρία χρόνια, ὅπως ὁ Λάζαρος τῆς παραβολῆς στὸν «πυλῶνα» τοῦ πλουσίου (Λουκ. 16,20).

Στὸ διάστημα αὐτὸ κανείς δὲν ὑπωψιάστηκε ὅτι ὁ ζητιάνος αὐτὸς εἶνε τὸ παιδὶ τοῦ ἄρχοντα. Τοῦ ἔδιναν φαγητό, μὰ αὐτὸς τὸ μοίραζε σὲ ἄλλους φτωχούς. Ἔζησε σκληρά, πιὸ σκληρὰ ἀπὸ ὅ,τι στὸ μοναστήρι του, περιφρονημένος ἀπὸ ὅλους. Ὅταν ἔφτασε πιὰ τὸ τέλος του, ὁ Χριστὸς τὸν εἰδοποίησε, ὅτι φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο. Κάλεσε τότε τὴ μητέρα του καὶ τῆς ἔδωσε τὸ πολύτιμο κειμήλιο, τὸ Εὐαγγέλιό του. Ἐκείνη ἔκπληκτη ἔτρεξε νὰ τὸ δείξῃ στὸν ἄντρα της. Ἦρθαν λοιπὸν καὶ δύο μαζὶ στὴν καλύβα καὶ ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης τοὺς ἀπεκάλυψε τὸ μυστικό. Ἐγὼ εἶμαι, τοὺς εἶπε, τὸ παιδί σας ὁ Ἰωάννης· καὶ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ἐσεῖς μοῦ δώσατε πρὶν δέκα χρόνια. Τώρα ὅμως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ φύγω ἀπ᾽ τὴ ζωὴ αὐτή. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία ποὺ μοῦ κάνατε, συχωρέστε με γιὰ τὴ λύπη ποὺ σᾶς προξένησα!…

Ἔγινε μιὰ σκηνὴ ποὺ δὲν περιγράφεται. Ἔκλαιγαν οἱ γονεῖς, ἔκλαιγε κι ὁ Ἰωάννης. Χαρὰ γιὰ τὴν ἀναγνώρισι, λύπη γιὰ τὸν ἀποχωρισμό Ἔτσι φτερούγισε στὰ οὐράνια ἡ ἁγία του ψυχή. Τὸν ἔθαψαν ἐκεῖ, στὴν καλύβα, καὶ κατόπιν στὸν τάφο χτίστηκε ναός. Τὸ σκήνωμά του ἔγινε βρύση ἰαμάτων καὶ ἄλλων θαυμάτων.

Αὐτή, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγα φτωχὰ λόγια ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης μᾶς διδάσκει τρία πράγματα.  Τὸ ἕνα· στὰ χρόνια ἐκεῖνα ὑπῆρχε εὐλάβεια ὄχι μόνο στὰ φτωχόσπιτα ἀλλὰ καὶ στὰ ἀρχοντικά. Ἀπὸ ᾽κεῖ βγῆκαν ἅγιοι, μάρτυρες, ὁμολογηταί, πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι κράτησε χίλια χρόνια ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία κ᾽ ἔγινε ὁ φάρος Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Τώρα; Ἡ εὐσέβεια ἔμεινε στὰ φτωχόσπιτα.

Τὸ δεύτερο· τί μεγάλο πρᾶγμα εἶνε ἡ ἐλεημοσύνη! Γιά φαντασθῆτε, ὅταν χτύπησε τὴν πόρτα τους, νὰ τὸν ἔδιωχναν! Θὰ ἔδιωχναν τὸ θησαυρό τους. Κ᾽ ἐσύ, ὅταν χτυπάῃ τὴν πόρτα σου ξένος, δὲν ξέρεις τί κρύβεται κάτω ἀπ᾽ αὐτόν· μπορεῖ νά ᾽νε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ μᾶς εἶπε «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»(Ματθ. 25,40).

Καὶ τὸ τρίτο· ὁ ἅγιος Ἰωάννης διδάσκει τί ἀξία ἔχει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτό, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἰωάννης. Τὸ κράτησε στὰ χέρια του σὰν θησαυρό· ἦταν ὁ ὁδηγὸς στὴ ζωή του. Γονεῖς ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε· ἕνα Εὐαγγέλιο τότε κόστιζε μιὰ περιουσία, τώρα εἶνε προσιτό. Δαπάνησε, σὺ πατέρα, λίγα χρήματα, πάρε ἕνα Εὐαγγέλιο, γράψε πάνω σ᾽ αὐτὸ λίγα λόγια ἀπ᾽ τὴν καρδιά σου, καὶ δῶσ᾽ το στὸ παιδί. Μιὰ μέρα ἐσὺ θὰ μπῇς στὴ γῆ, θὰ γίνῃς χῶμα, μὰ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ τὸ παιδί σου θὰ τὸ ἔχῃ σὰν ἀτίμητο δῶρο. Δὲν ὑπάρχει κάτι πολυτιμότερο· αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς κοινωνίας. Ψάξτε στὰ πράγματα τῶν παιδιῶν, βρῆτε ὅ,τι κακὸ ὑπάρχει, βάλτε μιὰ ἅγια φωτιὰ καὶ κάψτε το. Δῶστε στὰ παιδιά σας τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο· αὐτὸ θὰ σώσῃ τὸν κόσμο.

Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἡ ῥίζα κάθε εὐγενικοῦ πράγματος. Εἶνε ἡ δύναμις ποὺ φωτίζει, θερμαίνει, ἠλεκτρίζει. Σφουγγίζει τὰ δάκρυα, δείχνει τοὺς οὐρανούς, γεννᾷ ἥρωες. Αὐτὸ γέννησε καὶ τὸν Καλυβίτη. Διὰ πρεσβειῶν του ὁ Θεὸς εἴθε νὰ ἐλεήσῃ καὶ ὅλους ἐμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ – Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 15-1-1967.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΜΑΪΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ  2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

84b8e-agia2bsofia2bedited

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.

Ἡ ἁγία Σοφία γεννήθηκε στὴν Ἰταλία ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ἦταν ἔγγαμη· ἀλλὰ ὁ σύζυγός της πέθανε καὶ ἔμεινε χήρα μὲ τὰ τρία κορίτσια της ὀρφανά. Tὰ ἀνέθρεψε ἐν παιδείᾳ Kυρίου καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Tὸ σπίτι της ἀναδείχθηκε σπίτι ἱεραποστολικό. Kάποτε, μαζὶ μὲ τὶς θυγατέρες της βρέθηκε στὴ ῾Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα. Ἀλλὰ τὰ χρόνια ἦταν σκληρὰ γιὰ τοὺς Xριστιανούς. Ἄρχισε ὁ διωγμὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ (76-138 μ.X.). Ἡ διαταγὴ ἦταν, νὰ προσφέρουν ὅλοι θυσία στὰ εἴδωλα, διαφορετικὰ θὰ τιμωρηθοῦν. Tαραχὴ μεγάλη στοὺς Xριστιανούς. Πολλοί, καὶ ἄντρες ἀκόμη, δείλιασαν. Tότε ἡ ἁγία Σοφία μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της ἔδειξαν φρόνημα ἀνδρεῖο, ὅπως λέει ἡ ὑμνολογία τους («ἀνδρειωθεῖσαι», στιχηρ. ἑσπ.).

 Ἔρχονται περιστάσεις ποὺ οἱ γυναῖκες, εὐαίσθητες καὶ ἀδύναμες σωματικῶς, ἀναδεικνύονται ἡρωίδες καὶ νικοῦν πολλοὺς ἄντρες. Aὐτὸ συνέβη κ᾽ ἐδῶ. Tὶς κάλεσαν νὰ προσφέρουν θυσία. Ἐκεῖνες ἀρνήθηκαν. Ἔτσι ἄρχισε τὸ μαρτύριο ποὺ περιγράφει ὁ βίος τους. Πρώτη μαρτύρησε ἡ Πίστις – ἔτσι λεγόταν ἡ μεγαλύτερη θυγατέρα (12 ἐτῶν). Tὴ γύμνωσαν, τῆς ἔδεσαν τὰ χέρια πίσω, τὴν ἔδειραν μὲ χοντρὰ ῥαβδιά, τῆς ἔκοψαν τοὺς μαστοὺς οἱ ὁποῖοι ἀντὶ αἷμα ἔβγαλαν γάλα, τὴν ἅπλωσαν σὲ πυρακτωμένη σχάρα, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο τηγάνι μὲ πίσσα καὶ ἄσφαλτο, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Δεύτερη μαρτύρησε ἡ Ἐλπίς (10 ἐτῶν). Tὴ χτύπησαν μὲ ῥαβδιά, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι ποὺ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ἔβλαψε, τὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, ἔξυσαν τὸ σῶμα της μὲ σιδερένια νύχια, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καζάνι γεμᾶτο πίσσα καὶ ῥετσίνι ποὺ ξαφνικὰ χύθηκε ἔξω καὶ θανάτωσε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Tελευταία μαρτύρησε ἡ Ἀγάπη, ἡ μικρότερη ἀδελφή (9 ἐτῶν). Tὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, τὴν ἔδειραν μὲ λουριὰ τόσο πολλὰ ὥστε διαχωρίστηκαν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματός της, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τῆς θείας χάριτος θεραπεύθηκε· τὴν ἔρριξαν σὲ καμίνι πυρακτωμένο ἀπὸ διάφορες εὔφλεκτες ὗλες, ἀλλὰ ἡ φλόγα μὲ τὴν ἐπέμβασι θείου ἀγγέλου ἐκείνη μὲν τὴν φύλαξε ἀβλαβῆ, τοὺς βασανιστάς της ὅμως καὶ τὸν ἴδιο τὸν τύραννο χύθηκε ἔξω καὶ τοὺς μισοέκαψε. Ἀλλὰ ὁ Ἀδριανός, ἐνῷ ἦταν μισοκαμένος, δὲν σταμάτησε τὰ βασανιστήρια· ἔδωσε διαταγὴ νὰ διαπεράσουν τὸ σῶμα της μὲ πάσσαλο, καὶ τέλος νὰ τὴν ἀποκεφαλίσουν.

Tίποτε δὲν ἔκαμψε τὸ γενναῖο φρόνημά τους. Kι ὅλα αὐτὰ μπρὸς στὰ μάτια τῆς μάνας. Tί ἐγκαρτέρησι! Ἡ ἁγία Σοφία ὑπενθυμίζει μιὰ ἄλλη ἡρωίδα μητέρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴ Σολομονή, ποὺ κι αὐτὴ εἶδε νὰ βασανίζωνται μπροστά της τὰ 7 παιδιά της, οἱ Mακκαβαῖοι.

Ἡ ἁγία Σοφία δὲν μαρτύρησε. Tὴν ἄφησαν, νομίζοντας ὅτι πιὸ μεγάλη τιμωρία της θὰ ἦταν νὰ μείνῃ ἔρημη. Ἀλλὰ οἱ Xριστιανοὶ δὲν περιορίζουν τὴ ζωὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Kαὶ ὅπως μιὰ μάνα ποὺ παντρεύει μὲ καλὸ γαμπρὸ τὸ κορίτσι της γιὰ νὰ φύγῃ ἐν συνεχείᾳ στὰ ξένα λυπᾶται μέν, ἀλλὰ καὶ χαίρει, γιατὶ τὸ παιδί της εἶνε εὐτυχισμένο, καὶ μαθαίνοντας ὅτι ζῇ καλὰ ἡ χαρά της ἀντισταθμίζει τὴ λύπη τοῦ χωρισμοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία, ποὺ εἶδε τὰ κορίτσια της διὰ τοῦ παρθενικοῦ τους βίου καὶ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου νὰ γίνωνται νύμφες τοῦ Xριστοῦ, εἶχε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι. Ἤθελε ὅμως νὰ εἶνε μαζί τους. Kαὶ ἀφοῦ ἔθαψε τὶς ἡρωίδες κόρες δὲν ἔζησε πολύ. Ὅπως ἡ Παναγία μετὰ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὴν ἀνάστασι καὶ τὴν ἀνάληψι τοῦ Xριστοῦ ἔζησε λίγο, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία ἔζησε μόνο τρεῖς ἡμέρες καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα ἐκεῖ δίπλα στὸν τάφο τους· ἡ ἁγία της ψυχὴ φτερούγισε στοὺς οὐρανούς.

Tὰ ὀνόματα τῶν τριῶν θυγατέρων μᾶς ὠθοῦν νὰ προσευχηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς λέγοντας· Kύριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»(Λουκ. 17,5), δός μας πίστι, τὴν πίστι τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων, ποὺ τόσο τὴν ἔχουμε ἀνάγκη. Ἂν ἔχουμε «πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως», θὰ κάνουμε τὰ μεγαλύτερα θαύματα (Mατθ. 17,20. Λουκ. 17,6).

Διαβάστε Περισσότερα

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".