Τα τεύχη του περιοδικού μας online
Τα τεύχη του περιοδικού μας online

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Το Περιοδικό μας"

Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό
Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό

Δεῖτε ὅλα (9) τὰ Ἐπεισόδια τῆς σειρᾶς "ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό"

Παλαιότερα Άρθρα
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του π. Αυγουστίνου Καντιώτου ως Αρχιμανδρίτη και ως Επισκόπου
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

Ι. Μονές της Μητροπόλεως μας
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Συναξαριστής
Επισκέψεις
Flag Counter
Σύνδεση

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

paterikai.didxai

Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας στόν λόγο του Κατά Ἰουλιανοῦ”, λέγει γιά τήν φιλοσοφία: «Δέν ἀναδεικνύουν ἔνδοξο κι ἀξιομίμητο ἡ γεωμετρία καί ἡ ἀστρονομία καί οἱ ἄλλες παρόμοιες ἐπιστῆμες ἐκεῖνον πού ἄσκησε αὐτές, ἀλλά μόνη μᾶλλον ἡ ἀκριβής καί λεπτή καί ἄμεμπτη γνώση τοῦ Θεοῦ, καί τό ὅτι πρέπει νά φροντίζουμε τό ἀγαθό καί νά ἀπορρίπτουμε τό ἀντίθετό του, αὐτά θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι εἶναι τά καυχήματα τῆς γνήσιας καί ἀδιάβλητης φιλοσοφίας. Ἐνῶ τά τῶν Ἑλλήνων εἶναι ψυχρά, περιέχουν πολλή ματαιότητα καί κόπο ἱδρώτων γιά τό τίποτε»1.

Ὁ Μ. Βασίλειος μιλώντας γιά τήν ψυχή τῶν ἀλόγων ζώων, τονίζει: «Μή νομίζης ὅτι εἶναι ἀρχαιοτέρα ἀπό τήν ὕπαρξιν τοῦ σώματός των, μήτε ὅτι μένει διαπαντός μετά τήν ἀποσύνθεσιν τοῦ σώματος. Διῶξε μακριά τάς φλυαρίας τῶν “σοβαρῶν” φιλοσόφων, πού δέν ἐντρέπονται νά ὑποστηρίζουν, ὅτι αἱ ψυχαί των καί αἱ σκυλίσιαι ψυχαί εἶναι ὁμοειδεῖς μεταξύ τωνπού λέγουν ὅτι οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν κάποτε καί γυναῖκες καί θάμνοι καί ψάρια θαλασσινά. Ἐγώ δέ δέν λέγω μέν ὅτι ὑπῆρξαν ποτέ ψάριατό λέγω ὅμως καί τό ὑποστηρίζω ὅτι, ὅταν ἔγραφαν αὐτά τά πράγματα ἦσαν ἀλογώτεροι καί ἀπό τά ψάρια»2.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ ὁμιλία του στήν Α΄ Κορινθίους, λέγει γιά τούς σκανδαλοποιούς: «Εἶχον ἐπίσης αὐτοί προβλήματα μέ τό θέμα τῆς ἀναστάσεωςμερικοί δηλαδή ἀπό αὐτούς δέν ἐπίστευον πολύ ὅτι ὑπάρχει ἀνάστασις τῶν σωμάτων, διότι ἔπασχον ἀκόμη ἀπό τήν ἑλληνικήν μωρίαν. Διότι πράγματι ὅλα αὐτά προήρχοντο ἀπό τήν ἀνοησίαν τῆς φιλοσοφίας τῶν Ἐθνικῶν καί αὐτή ἦτο ἡ μήτηρ ὅλωνἀπό ἐδῶ προήρχοντο καί αἱ διαιρέσεις, καί αὐτό ἀκριβῶς τό ἔμαθαν ἀπό τούς φιλοσόφους. Ἐκεῖνοι, ὡς γνωστόν, ἐφιλονίκουν μεταξύ των καί πάντοτε ὁ κάθε ἕνας ἠναντιοῦτο εἰς τάς ἀπόψεις τοῦ ἄλλου ἀπό φιλαρχίαν καί κενοδοξίαν καί προσεπάθουν νά ἐφεύρουν κάτι ἐπί πλέον. Αὐτά τά ἐπάθαιναν, ἐπειδή ἐστήριζον τήν λύσιν τῶν προβλημάτων των εἰς τήν λογικήν»3.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἑρμηνεύοντας ἀλληγορικά τόν Βίο τοῦ Μωυσέως, σημειώνει: «Κι ἄν ἡ κόρη τοῦ βασιλιᾶ, ἡ στείρα κι ἡ ἄτεκνη, καί μέ αὐτήν ἐννοῶ κυρίως τήν ἀνθρώπινη σοφία, ἐπιδιώξει ὑποκριτικά νά ὀνομασθεῖ μητέρα αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ (τήν ἐνάρετη ζωή), ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτρέπει νά μή ἀπορρίπτεται ἡ συγγένεια μέ τήν πλασματική μητέρα μέχρι τότε, πού θά διακρίνει κανείς μέσα του τήν ἀνωριμότητα τῆς ἡλικίας του. Ἀλλά

ἐκεῖνος πού ἤδη ἀνέβηκε ψηλά, ὅπως γνωρίζουμε γιά τόν Μωυσῆ, θά θεωρήσει ντροπή νά ἀποκαλεῖται παιδί τῆς φυσικά ἄτεκνης. Ἐπειδή πραγματικά ἡ ἀνθρώπινη σοφία εἶναι ἄτεκνη, ἀφοῦ πάντοτε κοιλοπονάει καί ποτέ δέν ζωογονεῖ μέ τήν γέννα. Γιατί ἡ ἀνθρώπινη σοφία μέ τίς μακροχρόνιες κυοφορίες ποιόν καρπό ἔχει νά παρουσιάσει πού νά εἶναι ἀντάξιος τῶν τόσων καί τέτοιον κόπων; Δέν παραμένουν ὅλοι τρυφεροί καί ἀτελεῖς καί, πρίν ἀκόμη ἔλθουν στό φῶς τῆς θεογνωσίας, καταστρέφονται ὡς ἔμβρυα, μολονότι θά μποροῦσαν ἴσως νά γίνουν τέλειοι ἄνθρωποι, ἄν βέβαια δέν ἔμεναν ἐντελῶς κλεισμένοι στούς κόλπους τῆς στείρας σοφίας»4;

Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος γράφει: «Ἐπειδή κι ἡ κοσμική παιδεία ἔχει κάτι πού δέν εἶναι ἀπόβλητο, ἀρκεῖ νά συζευχθεῖ μαζί μας γιά τήν τεκνοποίηση τῆς ἀρετῆς. Γιατί θά μποροῦσε κι ἡ ἠθική κι ἡ φυσική φιλοσοφία νά γίνουν κατά κάποιο τρόπο σύζυγος καί φίλη καί σύντροφος τῆς ζωῆς γιά τόν ἀνώτερο βίο, μέ τήν προϋπόθεση μόνο ὅτι τά παιδιά της δέν θά ἔχουν ἐπάνω τους κανένα ἀπό τά εἰδωλολατρικά μιάσματα. Γιατί ἄν αὐτό δέν ἀποκοπεῖ καί δέν ἀφαιρεθεῖ, ὥστε κάθε ἀκάθαρτο καί βλαβερό νά πεταχθεῖ, ὁ ἄγγελος πού θά ἔρχεται σέ συνάντηση θά προκαλέσει τό φόβο τοῦ θανάτου»5.

Ὁ Ἅγιος Νεῖλος σέ λόγο του τονίζει «Φιλοσοφία εἶναι ἡ ὀρθή τοποθέτηση τοῦ χαρακτήρα, ἑνωμένη μέ τήν ἀληθινή γνώση περί τοῦ Ὄντος, δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Ἀπ᾽ αὐτή πλανήθηκαν καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ Ἕλληνες, γιατί ἀποποιήθηκαν τήν Σοφία πού ἦλθε ἀπό τόν Οὐρανό καί προσπάθησαν νά φιλοσοφήσουν χωρίς τόν Χριστό, πού εἶναι ὁ μόνος πού μᾶς ἔδειξε μέ ἔργο καί μέ λόγο τήν ἀληθινή φιλοσοφία. Πρῶτος αὐτός χάραξε τό δρόμο της μέ τήν καθαρή καί ἀναμάρτητη ζωή Του καί κράτησε τήν ψυχή Του πάντοτε ἀνώτερη  ἀπό τά πάθη τοῦ σώματος. Τέλος τήν καταφρόνησε κι αὐτή ὅταν ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, πού ὁ Ἴδιος οἰκονομοῦσε, ἀπαιτοῦσε τόν θάνατό Του»6.

 

Σημειώσεις:

1. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας Ἐκδ. “Τό Βυζάντιο” τόμ. 12 σελ. 159.

2.Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. τόμ. 4 σελ. 303. 3.Ἰ. Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. τόμ.

18 σελ. 15. 4.Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης Εἰς τόν βίον τοῦ Μωυσέως Ἐκδ.

Ἀποσολικῆς Διακονίας σελ. 99. 5.Ὅ. π. σελ. 111. 6. Φιλοκαλία Ἐκδ.

Τό περιβόλι τῆς Παναγίας τόμ. Α´ σελ. 236.

 πηγή